Du läser
Digital Teknikworkshop: Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digital Teknikworkshop: Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot

  • Hur bedömer man ergonomisk belastning i manuella arbetsmoment och hur planerar man för säker automation där människa och robot samarbetar? Det fick ett 40-tal deltagare lära sig mer om i den här Teknikworkshoppen om säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot.

Magnus Widfeldt, RISE, inledde med att berätta om projektet Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering i tillverkande företag som RISE genomför i samarbete med AFA Försäkring. Detta projekt tillsammans med Produktion2030-projektet LoHiSwedProd låg till grund för Teknikworkshoppen.

De främsta drivkrafterna för automation är fortfarande ökad produktivitet samt bättre arbetsmiljö och ergonomi, berättade Magnus.

Caroline Jarebrant, RISE, fortsatte med att gå igenom en vägledning för förutsättningar och risker vid förändringar i produktionen ur ett MTO-perspektiv. MTO står för Människa, Teknik, Organisation och ger ett helhetsperspektiv vid riskbedömning.

– Kvalitet är nära kopplat till arbetsmiljö, speciellt ergonomisk, sa Caroline och fortsatte:

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden. En riskbedömning ska göras vid alla ändringar som görs och som inte är en del i den löpande verksamheten.

Därefter presenterade Johan Hedberg och Per Stålberg, båda från RISE, ett fiktivt exempel på en riskanalys för kollaborativa robotar för att visa hur man kan gå tillväga och vilka parametrar man bör ta hänsyn till.

Vi rekommenderar att man startar sin riskanalys med en brainstorming där man tänker fritt för att sedan titta i tex EN ISO 12100 Annex B.1 för att få exempel på riskkällor, sa Johan.

De gick också igenom olika exempel på riskreducerande åtgärder och hur det påverkar den bedömda risken – både åtgärder via mekanik och styrsystem som t.ex. laserscanner.

Vanliga misstag när det gäller riskanalys är att det råder begreppsförvirring eller att man redan från början tar med olika riskreduktioner som gjorts. Det är också lätt att lockas att sänka allvarlighetsgraden för en potentiell skada om sannolikheten för att den ska inträffa är låg, sa Per.

Deltagarna diskuterade i grupper hur det ser ut i det egna företaget vilket gav intressanta diskussioner och ett bra utbyte mellan företagen. Det märktes att säkra arbetsplatser där människa och robot samarbetar är ett ämne som engagerar många olika företag och också berör flera olika roller inom företagen.

Teknikworkshoppen arrangerades av Skill, IUC Syd, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Norr och AFA Försäkring tillsammans med RISE och Produktion2030. Intresset för Teknikworkshoppen var stort och ett nytt tillfälle att delta kommer till hösten

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap – Teknik – Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

→ Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.