Produktion2030

Vi har en vision – Vi samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion. För att visionen ska bli verklighet behöver vi omsätta ny kunskap från forskning och utveckling till innovationer i företag. Vi behöver också öka och stärka samarbeten mellan olika branscher och sektorer. Produktion2030 vill vara en mötesplats och en plattform för aktörer inom produktionsområdet.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland. Det gör vi genom att översätta industrins utmaningar till relevanta och innovativa lösningar för industrin; bygga och stärka nätverk och samverkan, både inom Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer och finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för framtidens tillverkningsindustri.

 

Välorganiserat och robust program som har öppnat en ny dimension inom svensk produktion vad gäller samverkan och spridning inom forskning och innovation. (från programmets sexårsutvärdering)

 

 

Programmets insatser för att främja hela ”ekosystemet” kring industriproduktion är särskilt viktiga. (från programmets sexårsutvärdering)

.

Vi är en drivande kraft i utvecklingen av en innovativ och effektiv produktion i Sverige!

Sverige har fler globala tillverkningsföretag per invånare än något annat land i världen

Tillverkningsindustrin är en grundpelare för svensk ekonomi och en bas för vår sysselsättning. Många svenska företag var tidiga med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi har hittills behållit vår konkurrenskraft på en allt tuffare global marknad. Nu behöver vi kraftsamla kring produktionsområdet för att tillsammans vidareutveckla industrin i Sverige. Vi gör detta för att säkra framtida välfärd och jobb, samt se till att Sverige står sig väl internationellt som tillverkningsland för avancerade produkter och tjänster.

Idag deltar över 250 företag, forskningsaktörer och organisationer som alla står bakom den gemensamma visionen.

 

Den tolkning som Produktion2030 gjort av instrumentet Strategiska innovationsprogram för att realisera sina mål, sin agenda och sin effektlogik är imponerande. Verkställandet är mycket ändamålsenligt och gör programmet till en betydande hävstång för FoI inom svensk produktion. (från programmets sexårsutvärdering)

Programmets ledning

Programmets agenda

Programmets arbetssätt

Medverka i programmet