Produktion2030

Vi har en vision – Vi samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion. För att visionen ska bli verklighet behöver vi omsätta ny kunskap från forskning och utveckling till innovationer i företag. Vi behöver också öka och stärka samarbeten mellan olika branscher och sektorer. Produktion2030 vill vara en mötesplats och en plattform för aktörer inom produktionsområdet.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland. Det gör vi genom att översätta industrins utmaningar till relevanta och innovativa lösningar för industrin; bygga och stärka nätverk och samverkan, både inom Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer och finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för framtidens tillverkningsindustri.

Vi är en drivande kraft i utvecklingen av en innovativ och effektiv produktion i Sverige!

Sverige har fler globala tillverkningsföretag per invånare än något annat land i världen.

Tillverkningsindustrin är en grundpelare för svensk ekonomi och en bas för vår sysselsättning. Många svenska företag var tidiga med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi har hittills behållit vår konkurrenskraft på en allt tuffare global marknad. Nu behöver vi kraftsamla kring produktionsområdet för att tillsammans vidareutveckla industrin i Sverige. Vi gör detta för att säkra framtida välfärd och jobb, samt se till att Sverige står sig väl internationellt som tillverkningsland för avancerade produkter och tjänster.

Idag deltar över 250 företag, forskningsaktörer och organisationer som alla står bakom den gemensamma visionen.