Hur vi arbetar

Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar vi till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. På så sätt skapar vi tillsammans tillväxt och välfärd i Sverige.

Produktionsområdet är brett och Produktion2030 har valt en inkluderande hållning. Det innebär att många olika kunskapsdomäner kopplas till området: material, elektronik, datavetenskap, programmering, reglerteknik, mekanik, robotik, energi, logistik, organisation, ekonomi – och många fler. Produktionsforskningen är tillämpningsorienterad och tvärvetenskaplig och bedrivs ofta i samarbete med industrin och/eller forskningsinstitut. Det är till exempel vanligt att forskare behöver tillgång till industriella miljöer för att kunna utveckla forskningen i riktiga system som är svåra att skapa i akademiska laborationsmiljöer.

Vi verkar genom fyra instrument: 1. Projekt, 2. Små och medelstora företag, 3. Utbildning och 4. Analys och internationalisering.

1. Projekt

Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar för (i) forsknings- och innovationsprojekt, (ii) test- och demonstrationsprojekt samt (iii) idéprojekt. Här hittar du information om pågående och avslutade projekt. Du kan filtrera projekten utifrån vilka utmaningar de berör samt om de är pågående eller avslutade.

2. Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) spelar en viktig roll för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 paketerar resultaten från våra projekt för att de ska bli tillgängliga. Tillsammans med regionala och nationella industrinätverk sprider vi också resultat genom t.ex. teknikworkshoppar och seminarier för företag och andra intressenter. Vi erbjuder också dig från mindre företag att testa nya tekniska lösningar kopplade till våra utmaningsområden.

3. Utbildning

Tillgång till kompetens inom produktionsområdet är centralt för industrins utveckling och investeringar i Sverige. Högre utbildning inom produktionsområdet bör kännetecknas av samverkan mellan industri och akademi. Produktion2030 bedriver sedan 2014 en nationell forskarskola i produktion. 2017 startade även satsningen Civilingenjör 4.0 med ett antal korta kursmoduler med aktuellt innehåll inom de teknikområden som omfattas av industrins snabba teknikutveckling och digitalisering (Industri 4.0). Kursmodulerna kan integreras i befintliga utbildningar på högskolor/universitet och från 2020 kan kursmodulerna även förpackas till fortbildningar till företag.

4. Analys och internationalisering

Internationella nätverk och samverkan är en viktig del av Produktion2030. Vi arbetar med påverkan, deltar i olika EU-program, gör omvärldsanalys, ordnar studieresor och initierar bilaterala samarbeten.

Instrumenten samverkar – ger snabbare kunskapsspridning

Instrumenten är inga separata enheter utan samverkar ständigt. Detta bidrar enligt programmets utvärderare till att ny kunskap kan spridas snabbare till svensk tillverkningsindustrin.

Exempelvis skulle en hypotetisk nyhet från någon del av Europeiska kommissionen, där Produktion2030 är väl representerat i centrala grupperingar (inom Analysinstrumentet), kunna gå direkt till programmets styrgrupp som beslutar om en utlysning, vilken genererar ett 1–3-årigt projekt (inom Projektinstrumentet), vars resultat därefter implementeras i en teknikworkshop (genom SMF-instrumentet) och som därmed når ut till ett antal mindre företag inom några få år.

Projektresultatet kan också tas om hand i en modul inom Civilingenjör 4.0 (inom Utbildningsinstrumentet), och därigenom uppgradera ingenjörsutbildningen betydligt snabbare än det normalt tar att utveckla en ny universitetskurs (från programmets 6-årsutvärdering).