Hur vi arbetar

Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar vi till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. På så sätt skapar vi tillsammans tillväxt och välfärd i Sverige.

Produktionsområdet är brett och Produktion2030 har valt en inkluderande hållning. Det innebär att många olika kunskapsdomäner kopplas till området: material, elektronik, datavetenskap, programmering, reglerteknik, mekanik, robotik, energi, logistik, organisation, ekonomi – och många fler. Produktionsforskningen är tillämpningsorienterad och tvärvetenskaplig och bedrivs ofta i samarbete med industrin och/eller forskningsinstitut. Det är till exempel vanligt att forskare behöver tillgång till industriella miljöer för att kunna utveckla forskningen i riktiga system som är svåra att skapa i akademiska laborationsmiljöer.

Vi verkar genom fyra instrument: 1. Projekt, 2. Små och medelstora företag, 3. Utbildning och 4. Analys och internationalisering.

1. Projekt

Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar för (i) forsknings- och innovationsprojekt, (ii) test- och demonstrationsprojekt samt (iii) idéprojekt. Här hittar du information om pågående och avslutade projekt. Du kan filtrera projekten utifrån vilka utmaningar de berör samt om de är pågående eller avslutade.

2. Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) är avgörande för produktion i Sverige. Produktion2030 stärker konkurrenskraften i SMF genom att göra resultat från projekt tillgängliga och stimulera till utveckling. Produktion2030 genomför bland annat Teknikworkshops, seminarier och korta utbildningar för mindre företag i samverkan med regionala aktörer. Här hittar du datum och plats för kommande aktiviter.

3. Utbildning

Tillgång till kompetens inom produktionsområdet är centralt för hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige. Högre utbildning inom produktionsområdet bör kännetecknas av samverkan mellan akademi och industri. Produktion2030 koordinerar den nationella forskarskolan inom produktion samt bidrar till utveckling av utbildning på civilingenjörsnivå. 2017 startade Produktion2030 även ett natioenllt initiativ för fortbildning för industrin inom Industri 4.0: Ingenjör 4.0. Här hittar du information om våra utbildningsinsatser.

4. Analys och internationalisering

Internationella nätverk och samverkan är en viktig del av Produktion2030. Vi arbetar med påverkan, deltar i olika EU-program, gör omvärldsanalys, ordnar studieresor och initierar bilaterala samarbeten.

Instrumenten samverkar – ger snabbare kunskapsspridning

Instrumenten är inga separata enheter utan samverkar ständigt. Detta bidrar enligt programmets utvärderare till att ny kunskap kan spridas snabbare till svensk tillverkningsindustrin.

Exempelvis skulle en hypotetisk nyhet från någon del av Europeiska kommissionen, där Produktion2030 är väl representerat i centrala grupperingar (inom Analysinstrumentet), kunna gå direkt till programmets styrgrupp som beslutar om en utlysning, vilken genererar ett 1–3-årigt projekt (inom Projektinstrumentet), vars resultat därefter implementeras i en teknikworkshop (genom SMF-instrumentet) och som därmed når ut till ett antal mindre företag inom några få år.

Projektresultatet kan också tas om hand i en modul inom Civilingenjör 4.0 (inom Utbildningsinstrumentet), och därigenom uppgradera ingenjörsutbildningen betydligt snabbare än det normalt tar att utveckla en ny universitetskurs (från programmets 6-årsutvärdering).