Utmaningar – Produktion2030 och de Globala Hållbarhetsmålen (SDG)

Produktion2030s utgår från sex långsiktiga utmaningar för tillverkningsindustrin. Inom våra instrument arbetar industri, akademi och forskningsinstitut för att lösa dessa utmaningar med målet att svensk tillverkningsindustri ska vara hållbar och konkurrenskraftig.

Utmaningarna har identifierats och prioriterats genom dialog med ett stort antal aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut. De överensstämmer dessutom med EU:s prioriteringar inom industriell forskning och innovation.

Digitalisering och hållbarhet

Digitalisering och hållbarhet är tvärgående teman som genomsyrar allt programmet gör. Ökad digitalisering och automatisering samt krav på hållbarhet är två starka drivkrafter i industrins omställning som sammanfaller i tiden.

Digitalisering påverkar alla delar av produktionskedjan och är en förutsättning för att säkra produktion i Sverige i framtiden. Det kan också bidra till hållbarhet, till exempel genom att minska spill och kasseringar.

Hållbarhet inkluderar ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet och är en självklarhet för framtidens produktion.

Utmaningarna vi utgår från

Industrins utmaning: Minimera resursförbrukning och miljöpåverkan i produktionssystem och produkter

Resurseffektiv produktion är en förutsättning för tillverkning i ett land som Sverige med sina höga löner samt höga kvalitetsnivåer och materialkostnader. Resurser som material, människor, energi, kapital och tid måste användas effektivt för att produktionen skall vara konkurrenskraftig. Forskning och innovation riktad mot resurseffektiv produktion kräver helhetsperspektiv och påverkar alla livscykelfaser för produkter och produktionssystem.

Industrins utmaning: Att vidareutveckla tillverkningsprocesser för att matcha framtidens produkter

Dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade produkter. Det ställer stora krav på flexibilitet i produktionen. Flexibel produktion kan hantera volymförändringar, olika varianter, nya material och nya materialkombinationer. Vi behöver ny kunskap, innovativa tillverkningsmetoder och automatiseringslösningar. Automatisering och digitalisering bidrar till flexibilitet genom t.ex. simulering eller integration av system för att åstadkomma decentraliserad styrning och övervakning av produktionsprocessen.

Industrins utmaning: Att omvandla information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och fysiska produktionssystem

Virtuella verktyg och digitaliserade modeller är en förutsättning för utveckling av framtidens komplexa produkter och produktionssystem. I morgondagens fabriker är i princip allt uppkopplat mot internet. Det ger möjlighet att samla in och analysera stora mängder data vilket i sin tur gör att produktionen kan utvecklas virtuellt. Den virtuella fabriken ger företaget förmågan att fatta rätt beslut genom optimering av komplex data och utveckling av smarta produktionsstrategier.

Industrins utmaning: Att stärka samarbetet mellan människor och automation för att utveckla människors prestationer och öka produktiviteten och flexibiliteten

Trots att framtidens industri är digital har människan fortsatt en nyckelroll. Den komplexa produktionen kräver att kompetenta människor samarbetar med avancerade automatiserade produktionssystem och robotar. Digitalisering, sensorer och stora datamängder ställer nya krav på personsäkerhet, kommunikation, gränssnitt och fördelning av arbetsuppgifter mellan människor och tekniska system. Samtidigt som den tekniska utvecklingen ställer krav på virtuella och globala nätverk möjliggör den också t.ex. tillgång till information oavsett språk. Nya tekniska lösningar ger också möjlighet att utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och ergonomi.

Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter

Strategi för cirkulär produktion, t.ex. återtillverkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och resurseffektiva produkter och produktionssystem. Omställningen mot en cirkulär ekonomi och cirkulär produktion kräver ny design på produkt- och produktionsnivå. Genom smart underhåll, nya kombinationer av material och komponenter samt analys av data kan livslängden hos produkter och produktionssystem förlängas. För att åstadkomma detta behöver vi utveckla kompetensen och hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

Industrins utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling

En produkt måste skapa värde för samtliga aktörer i en leverantörskedja. Utvecklingen av produkter och produktionssystem behöver ske snabbare, vara parallellt och integrerat, för att möta marknadens krav på snabbhet och flexibilitet. Att stärka integrationen av produkt- och produktionsutveckling är centralt för konkurrenskraftiga tillverkningsföretag.