Du läser
Internationella små och medelstora företag

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Internationella små och medelstora företag

  • I princip alla producerande företag i Sverige är del i internationella värdekedjor. Det gäller även de små och medelstora företagen. Här ger Jenny Bramell, IUC Sverige, en inblick i den internationella kopplingen för små och medelstora företag.

Internationella värdekedjor

Jenny Bramell berättar att de flesta företag IUC har kontakt med har mellan 10–100 anställda. Av dessa företag är det få som har egen tillverkning utomlands, men de allra flesta är del i internationella värdekedjor. Några företag har återförsäljare eller egna försäljningskontor utomlands. Men den vanligaste internationella kopplingen för de minsta företagen är inköp av material från utlandet och att den komponent man tillverkar hamnar i en produkt som sedan går på export.

Export står för 44% av Sveriges BNP. 70% av exporten är varor, resten tjänster.

För företag som vill öka sin internationella närvaro finns stöd att få, mer än många känner till menar Jenny. Exportkreditnämnden, EEN och Business Sweden är exempel på organisationer som kan ge stöd för att till exempel utvärdera nya marknader.

Hållbarhet kräver global samverkan

Något som också diskuteras flitigt bland företagen är hållbarhet, där transport och logistik är en viktig del. Just hållbarhet kopplat till transport- och logistik driver också mot att flytta produktion till Sverige. Jenny Bramell poängterar dock att inget företag – och heller inget land – kan lösa utmaningarna vi står inför på egen hand. Istället krävs samverkan. Samverkan längs hela värdekedjan med kunder, leverantörer, och underleverantörer. Och den samverkan kommer att behöva bli allt tajtare framöver.

Jenny berättar att hållbarhetsfrågan driver utvecklingen snabbare än vad någon kunnat föreställa sig. Ny efterfrågan från kunder och konsumenter ställer höga krav på företag att hänga med och göra jobbet – och det gäller givetvis också de mindre företagen.

Pandemin visade värdekedjornas sårbarhet

I spåren av COVID-19 pandemin har det pratats mycket om brist på komponenter till industrin. Jenny Bramell berättar att IUC följt ett antal mindre företag under pandemin och att det tog längre tid än förväntat innan dessa företag började känna av materialbristen. Men nu är bristen kännbar även för de mindre företagen.

Sveriges näringsliv består av 97% små och medelstora företag.

Som en följd av bristen på komponenter och ökande fraktkostnader, också det en konsekvens av pandemin, pratar många företag idag om att flytta hem produktionen. Ökad produktion i Sverige har många gynnsamma effekter för landet. Samtidigt hämmas globaliseringen och internationella samarbeten. Vi kan också plötsligt stå inför en kompetensbrist om vi flyttar hit tillverkning med behov av kompetens som inte längre finns i Sverige.

Sänk trösklarna till forskningsoch innovationssatsningarna

Inom till exempel Life Science är företag oavsett storlek med i både nationella och EU-satsningar på forskning och innovation. Jenny tror att detta beror på att branschen historiskt varit väldigt innovationsdriven men också att företagen ofta är sprungna ur akademin med en nära koppling till forskning. De småföretag IUC möter står längre ifrån dessa satsningar. Det handlar dels om att företagen saknar information, de känner helt enkelt inte till att möjligheten finns, och dels om att företagen behöver förstå hur man själv kan komma ifråga. Även när det gäller de nationella satsningarna når erbjudandet i bästa fall 15–20% av företagen.

IUC möter många av Sveriges små och medelstora tillverkande företag och är en viktig samarbetspartner i de Teknikworkshoppar som genomförs inom Produktion2030.

För att se fler innovativa tillverkningsföretag på den TRL-nivå som efterfrågas behöver vi informera, hjälpa företagen fram och göra det enkelt att delta i samarbeten. Något Produktion2030 arbetar aktivt med genom till exempel Teknikworkshopparna. Där är ett av syftena just att skapa kontakt mellan forskare och de små och medelstora företagen för att underlätta framtida samverkan.

→ Se kommande och tidigare teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.