Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

Nya produkter är grunden för all tillverkningsindustris verksamhet. Men de kräver modifiering eller förändring av produktionssystemet – vilket kostar tid och pengar.

Målet är att ta fram en IT-plattform som effektivt stödjer parallell och integrerad produkt- och produktionsutveckling. Tiden för produktutveckling förkortas samtidigt som tillverkningsbarheten säkras. Projektet ”Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling” syftar till att utveckla och implementera en virtuell demonstrator för konstruktion och analys av systemplattformar. I projektet behandlas identifiering, omfattningsdefinition och modellering av integrerade systemplattformar med möjlighet till samkonfigurering av produkt- och produktionssystemvarianter, geometrisäkrings- och toleransanalyser samt robotbanplanering. Demonstratorn skall stödja utvecklingssamarbete i leverantörskedjan.

Produktinnovation är ett omfattande begrepp som täcker alla nödvändiga industriella aktiviteter för att omvandla ett identifierat marknadsbehov eller en ny produktidé till en framgångsrik kommersiell produkt som uppfyller såväl företagsmål som kundförväntningar. Produkt- och produktionssystemutveckling är nyckelaktiviteter i denna process. Genom en innovativ produktutveckling ökar effektivitet och hållbarhet i produkter och processer.

Nya modeller, metoder och arbetssätt
I detta projekt kommer nya modeller, metoder och arbetssätt för att förbättra denna ”produktrealiserande” del av innovationsprocessen att utvecklas. Denna förbättring skall åstadkommas genom att samarbeta parallellt med virtuella metoder samt utbyte och återanvändning av information och kunskaper i en integrerad utveckling av produkt och produktionssystem. Ett resultat i form av en hållbar produkt eller process i termer av risk, kostnader, miljöpåverkan och kundtillfredsställelse (=kvalitet) under livscykeln kan då säkras. En strategi för att göra detta möjligt är att skapa en integrerad och flexibel virtuell utvecklingsmiljö baserad på en ny typ av återanvändnings- och konfigurerbara systemelement i en utvecklingsplattform. Miljön skall innehålla kunskap om såväl själva produkten som produktionssystemet samt det metodstöd som använts i utvecklingen. Detta kommer att medföra kortare utvecklingsprocesser, ökad produktkvalitet och reducerat behov av kostsamma fysiska prov..

Hittills framkomna resultat
Combining Variation Simulation With Welding Simulation for Prediction of Deformation and Variation of a Final Assembly
A Generalized Method for Weld Load Balancing in Multi Station Sheet Metal Assembly Lines

Relaterade projekt
DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvända
Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion

Verktygresursoptimering

Ladda ner informationsblad om projektet här
Läs vad Chalmers skriver om projektet här

Projektledare
Christoffer Levandowski,
Chalmers tekniska högskola
christoffer.levandowski@chalmers.se
+46 (0)31-772 13 56

Samverkande parter
Permanova Lasersystem
Brogren Industries
GKN Aerospace AB
Fraunhofer-Chalmers Centre
Chalmers tekniska högskola

.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.