Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Time Data Management for Smart Factories

Målet är att utveckla ett digitaliseringskoncept som innefattar en komplett prototyp och beslutsmodell för Time Data Management som ger förutsättningar för smarta fabriker.

Två av de viktigaste förutsättningarna för lyckade digitaliseringskoncept för smarta fabriker berör säkerställandet av korrekt indata samt en fungerande och robust integration av de IT-system som hanterar och är beroende av denna indata. Brister kopplat till dessa förutsättningar gör att flera av de digitaliseringskoncept som redan finns inte kan utnyttjas till sin fulla potential. Inom planering och uppföljning av produktion är detta framförallt relaterat till operationstider. På en operativ nivå används operationstider exempelvis som indata till beredning och balansering av produktionsprocesser. De utgör även grunden till många av de beslut som tas på en strategisk nivå vilket innefattar allt från orderplanering och bemanningsplanering till offerter och prissättning.

Den föreslagna projektidén syftar till att presentera ett digitaliseringskoncept för smarta fabriker fokuserat på tidsunderlag som visar hur korrekt tidsdata kan säkerställas och hållas uppdaterad när affärssystem integreras med IT-system för produktionsplanering och uppföljning. Digitaliseringskonceptet innefattar utvecklingen av ett prototypsystem för beredning, uppföljning och kommunikation av tidsdata. Prototypsystemet är en omfattande vidareutveckling av ett befintligt berednings- och uppföljningssystem som för närvarande används på en av avdelningarna i Volvo Pentas fabrik i Vara. För att full integration från operativ nivå till strategisk nivå, där korrekta operationstider är säkerställda och hålls uppdaterade, skall vara möjlig krävs det att digitaliseringskonceptet inkluderar ”best practices” för hantering av tidsdata (i.e. Time Data Management).

Projektledare
Peter Almström
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
[email protected]
+46 31 772 12 83

Vi som samverkar
→ Volvo Penta
→ MVV Information Technology AB
→ Chalmers tekniska högskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.