Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Den tekniska innovationsfabriken

Att ta vara på innovationer inom alla delar av ett tillverkande företag är helt centralt för att verksamheten ska stärka sin konkurrenskraft.

Syftet med projektet ”Den tekniska innovationsfabriken” är att utveckla metoder för att ta vara på innovationer inom produktutveckling och produktionsutveckling parallellt. Komplexiteten i produktframtagning har förändrats på grund av ökade krav på miljömässig, social samt ekonomisk hållbarhet. Detta har lett till en ökad efterfrågan på innovationer om nya material och produkt- och produktionsprocessteknik, samt på nya affärsmodeller för ett bättre utnyttjande av produkter och material. Syftet med projektet är att öka innovation genom både tvärdisciplinära samarbeten och virtuell analys. Målet är att skapa en fabrik för kunskapsproduktion – en teknisk innovationsfabrik – där industri och akademi kan skapa och samarbeta, med modellering, simulering och visualisering som stöd genom innovationsprocessen.

Chefer, utvecklare och operatörer från industrin möter både kunder och forskare inom olika discipliner; produktion av nya material, hållbara produktlivscykler och adaptiv produktion. Företag kommer med sina egna modeller och analysverktyg och kopplar dem till den öppna digitala fabriksplattformen.

Tillsammans med forskargruppen belyses situationen och olika alternativa lösningar diskuteras ur olika perspektiv, nya idéer uppkommer och ytterligare modeller och analyser föreslås för att testa olika teknologier, eller för att konfigurera fabriken för att uppnå ett flöde och layout som säkrar önskade nyckeltal. Tillvägagångssättet kombinerar teorier och metoder för innovation med digital teknik och visualisering. Genom att utföra virtuella, snarare än fysiska, tester kan utvecklingstider minskas betydligt och resurser (tid, energi och material) optimeras.

Målet är att utveckla visualiseringsmetoder och en IT-plattform för att förbättra användningen av en digital fabrik för utveckling och omkonstruktion av produkter och produktionssystem, men också att utveckla metoder för hur man kan använda idéskisser.

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Gunilla Sivard
KTH XPRES
[email protected]
+46 (0)8-790 90 80

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.