Styrkeområde: Flexibel produktion

KNIW – Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)

 

Motståndspunktsvetsning (RSW) är vanlig i industrin. Målet med projektet är göra processen mer flexibel vilket kommer leda till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i tillverkningsindustrin samt lättare och mer krocksäkra bilar (tunnare starkare material och förbättrad duktilitet i svetsförbanden). Processen är kostnadseffektiv, har låg miljöbelastning och är robust för konventionella material, men för komplexa materialkombinationer är det ofta svårt att nå godkänt resultat. Hög kvalitet på svetsarna är extra viktigt när mer tunna, blandade och avancerade material ska svetsas, t.ex. ett metall-inlägg i en komposit som ska punktsvetsas till en höghållfast och tunn stålstruktur. Det enskilt största problemet vid svetsning av höghållfasta materialkombinationer är de små processfönstren som är en följd av kombinationernas ökade sprutbenägenhet. Detta leder till att man tvingas byta till tjockare material med lägre hållfasthet, vilket ökar vikten med upp till 30 % i vissa komponenter.

.

Idé-projektet ska testa om och hur en modifierad elektrodgeometri kan öka svetsbarheten av svåra höghållfasta materialkombinationer. Utvecklingen görs med FE-simulering och fysisk provning. Angreppssättet är att modifierade elektroder med designade kaviteter kan tillåta materialet att expandera och sänka det hydrostatiska trycket i smältan, vilket minskar sprutrisk, ökar svetsbarhet och svetskvalitet. Idéprojektet adresserar Styrkeområde 2 i P2030 och utvärderar om idén är en möjlig väg samt hur samverkan ska ske för att ge snabb implementering i industrin. Potentialen i resultatspridning är stor, även för bättre produkter och i kostnadseffektiv högvolymtillverkning av lättare konstruktioner med befintlig utrustning i industrin.

.

 

Samverkande partners:

Chalmers tekniska högskola

Mycronic

.

Projektledare:

David Löveborn
RISE
david.loveborn@ri.se

.