Du läser
Produktion2030 fokuserar på hållbarhet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion2030 fokuserar på hållbarhet

  • Tillverkningsindustrin måste snabbt ställa om till hållbar och resurseffektiv produktion för att möta klimatutmaningarna. Nu har Produktion2030:s projekt analyserats med fokus på hållbarhet.

Undersökningen har genomförts av Chalmers, KTH, Linköpings universitet och RISE i samarbete med de 78 projektledare som besvarat frågorna. Enkäten skickades ut till samtliga 113 projekt som då erhållit finansiering inom Produktion2030, 78 svarade.

– Samtliga projekt som besvarade enkäten hade med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Mer än hälften inkluderande miljömässiga aspekter av hållbarhet och färre än hälften av projekten arbetade med social hållbarhet såsom människan i produktionen, berättar Björn Johansson, professor i hållbar produktion vid Chalmers och den som lett studien.

Men vad innebär hållbarhet i industrin egentligen?
Björn berättar att det enklaste och mest vedertagna sättet att se på hållbarhet är enligt teorin ”Tripple Bottom Line” det vill säga ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Men teorin tenderar att vara lite för enkel. Björn lyfter även institutionell hållbarhet – lagar och regler från myndigheter och politiker – samt moral och etik.

Forskningen bidrar med fakta och beslutsunderlag. Men vi måste välja att fatta rätt beslut så att vi skapar win-win-win för alla hållbarhetsaspekterna. Då kommer moral och etik in, säger Björn.

Det är ofta svårt att hitta en tydlig win-win-win och samtidigt förbättra både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av hållbarhet. Bland projekten som svarat på undersökningen upplevde hälften svårigheter att förbättra alla tre. Men tolv av projekten uppgav att de lyckats förbättra alla aspekterna samtidigt.

De viktigaste drivkrafterna för att arbeta med hållbarhet i projekten var långsiktig konkurrenskraft och kostnadsreduktion. Över hälften av projekten uppgav att de haft kompetenser kopplade till hållbarhet i projektet. Ungefär hälften av projekten har på något sätt arbetat med cirkulär ekonomi.

Projekten har också fått svara på vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling som projektet kan kopplas till. De flesta svarade som väntat mål nr 9 som handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Därefter följer mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion, mål nr 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nr 4 – god utbildning.

Varför är det då viktigt att göra kopplingen till hållbarhetsmålen?
– Det handlar om att se till att samhället bidrar med faktiska effekter för att målen ska uppfyllas, säger Björn.

Nu genomför vi några fler intervjuer och skriver en konferensartikel baserat på resultaten. Vi kommer också att skriva en populärvetenskaplig version, avslutar Björn.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.