Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

I princip alla företag använder någon form av mätetalssystem för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier.

Ökat fokus på hållbarhet har skapat nya nyckeltal, vilket ökar komplexiteten. Växande mätetalssystem i globala företag medför nya utmaningar, där projektet SuRE BPMS ska arbeta för ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i morgondagens nyckeltalssystem.

I princip alla företag använder sig av metallssystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed ökar antalet nyckeltal ständigt tillika komplexiteten i de system för nyckeltalsuppföljning företagen använder. Detta leder till brister i dagens system och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetalssystem som används på företagen i fokus.

Några brister som identifierats är

  • Otydliga kopplingar och beroenden mellan olika nyckeltal
  • Dålig integration av hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringssystem
  • Vaga kopplingar mellan åtgärder, mål, och strategiska beslut
  • Brist på metoder och nyckeltal för att följa upp och utveckla andra processer än tillverkning

Målen med projektet är att utveckla metoder för att

  • Integrera hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringsarbete
  • Utveckla nyckeltal och principer för proaktivt beslutsfattande istället för reaktivt rapporterande
  • Öka visualisering av prestanda mellan olika nivåer i företaget
  • Inkludera uppföljning och förbättring av övriga processer (produktionsutveckling, inköp, forskning och utveckling) i BPMS

Många företag mäter gärna olika parametrar, men kunskapen om varför man mäter är låg och det är sällan mätetalen faktiskt följs upp och åtgärder vidtas utifrån mätresultaten. Avsikten med Sure BPMS är att åstadkomma ökad effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och mot ökad hållbarhet. Direkta effekter är minskade kostnader, ökad resurseffektivitet och ökad informationskvalitet i beslutsprocesser.

Läs om aktuella resultat från projektet här (på engelska)
→ Present state analysis of business performance measurement systems
→ The absence of variation in key performance indicators
Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Carin Andersson
Lunds tekniska högskola
[email protected]
+46 (0)702 509539

Vi som samverkar
→ GKN Aerospace
→ Haldex
→ Sandvik Mining & Construction
→ Alfa Laval AB
→ Volvo Technology
→ Volvo Cars Corporation
→ Volvo Construction Equipment
→ ÅF
→ Lunds tekniska högskola
→ Chalmers tekniska högskola
→ Mälardalens högskola
→ RISE IVF

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.