Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Optipam – Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning

Projektet syftar till att möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter inom svensk tillverkningsindustri, för att öka dess konkurrenskraft på en internationell marknad genom kortare ledtider, flexiblare produktion och anpassning.

Additiv tillverkning har från prototyptillverkning visat sig vara mycket konkurrenskraftig i förhållande till traditionella tillverkningstekniker. Flera initiativ har lanserats i andra länder för att främja additiv tillverkning, där erfarenheten visat att utökad kunskap är nyckeln till att maximera teknikens potential. Additiv tillverkning gör det möjligt att tillverka unika geometrier som är omöjliga att skapa med konventionella metoder, vilket banar väg för helt nya produktlösningar.

Att hantera ökande produktkomplexitet, på kort och lång sikt, är en av utmaningarna inom den svenska produktionsindustrin. För företag som producerar stora serier av sina produkter finns en efterfrågan på ökad förmåga att anpassa dessa produkter. För företag med låga volymer men krävande komplexa komponenter eller system, är tillverkningsprocesser med förmågan att producera detta med minskad användning av dyra verktyg och minskad ledtid från idé till marknad viktigt för ökad konkurrenskraft. Med additiv tillverkning är det möjligt att kostnadseffektivt bygga unika och komplexa komponenter och/eller funktioner via lager-för-lager metodik för flera material. Stora kunskapsluckor om additiv tillverkning för produktion har dock identifierats. Projektet behandlar design för additiv tillverkning och utveckling av oförstörande provningsmetoder, då verifiering är av stor vikt för additiv tillverkning-producerade delar, eftersom den additiva tillverkningsmetodiken riskerar att introducera defekter.

Förväntade resultat och effekter av projektet är en ökad användning av produkter tillverkade genom additiv tillverkning inom svensk produktion. Produktion kan tas tillbaka från utlandet med fler jobbtillfällen, kortare transport- och ledtider samt kortare innovationscykler som resultat. Minskat materialspill ger sänkta kostnader och miljöpåverkan och strukturoptimering ger reducerad vikt och stora besparingar för transportområdet.

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Sofia Målberg
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
sofia.malberg@sp.se
+46 10 516 60 19

Vi som samverkar
→ Saab Dynamics
→ Saab AB
→ Lasertech
→ Arcam
→ Siemens Industrial Turbo Machinery
→ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
→ Mittuniversitetet
→ Örebro universitet
→ Örebro Science Park

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.