Veckans logg med Peter Almström

Min specialitet inom resurseffektiv produktion är i huvudsak effektivitet för människor och maskiner. Det rör sig inte om material- eller energieffektivitet i någon större grad, utan mer om generell effektivitet som å andra sidan i slutänden även kan ha påverkan på dessa. Just nu är jag engagerad i två olika pågående projekt, Smart PM respektive LoHiSwedProd.

I Smart PM (Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance Management) handlar det om digitalisering av mätetalssystem, det vill säga det som mäts i produktionen. Vi har börjat på en allmän nivå, bland annat med en aktivitet för att fastställa digitaliseringsmognaden med en mognadsmodell som vi använder på de deltagande företagen. Här tar vi upp lite om nuläget, hur pass digitala de är i sin produktion och vad de siktar på framåt, för att sedan gå in på digitaliseringen av mätetalssystem specifikt.

Nästa steg är något vi kallar Pull Workshop som går ut på att hjälpa företagen att identifiera vilka mätetal de ska ta fram utifrån de faktiska behov de har av beslutsunderlag. I dagsläget använder många företag den mätteknik de råkar ha till att mäta de saker den kan mäta. Därefter ser de vilka KPIer som kan tas fram ur dessa, för att sedan fundera vad de ska använda dem till … Detta vill vi vända på; vilka intressenter finns i produktionen och vilka underlag behöver de för att fatta rätt beslut? Utifrån det bestämmer vi vilka KPIer som krävs och därefter vilka mätetal som behövs för att få fram dessa och hur detta ska mätas.

Här kommer vi in på nya digitala möjligheter för att samla in data med utgångspunkt i vilka beslutsunderlag som behövs. Detta omfattar beslut på alla nivåer, från operatörs- till ledningsnivå. Vi kan naturligtvis inte ta fram underlag för allt utan måste avgränsa oss. Jag och min kollega Anna Landström har valt att fokusera på det manuella arbetet. De som bemannar maskinerna har som sin främsta uppgift att hålla dessa igång men får ofta ganska dåligt med stöd i sitt arbete. Fortfarande används traditionella informationslösningar som ljusvarningar eller signaler med vad som förefaller vara en tekniknivå från 70-talet. Här finns mycket att göra.

Det andra projektet, LoHiSwedProd, riktar in sig på utmaningen med låga volymer och hög variation. Det är en breddning utifrån projektet SwedProd som handlade om hur mindre och medelstora företag skulle kunna använda flyttbar automation eller mobila robotar. Nu vänder vi oss även till större företag eftersom också de visar intresse för detta, där vi ser en trend mot produktion med lägre volymer och mindre batcher samt mer variation – större företag ser därför möjligheter i att investera i flyttbar automation.

Själv är jag främst intresserad av gränslandet mellan robot och människa och hur vi kan räkna på effektiviteten. Till stor del handlar automation och robotisering om att frigöra människan från aktiviteter som robotar kan göra, men vad ska operatören göra istället? Finns det vettiga och lönsamma arbetsuppgifter eller ska personen bara stå och titta på roboten? Det sista är förstås en dålig investering … Samtidigt så är det inte ovanligt med ”icke fullständig” automation, det vill säga att det ofta kvarstår någon detalj där det ändå måste till en operatör. Det här är ganska lurigt där mycket handlar om kompetens som robotprogrammering men även om teknikfrågor – vad krävs egentligen för att frigöra operatörerna från maskinerna? Vilka aktiviteter kan och bör roboten ta över och var och till vad är det bäst att ha operatören kvar?

Peter Almström · Chalmers
Expertgruppledare virtuell produktionsutveckling