Teknikworkshop på distans: Cirkulär ekonomi

Delar av partners från SCARCE I Fr vänster Jannicke Baalsrud Hauge KTH, Sandra Mattsson RISE IVF - projektledare, Lena André Parker Hannifin, Pernilla Höög Parker Hannifin, Clas Tengström Bror Tonsjö, mellan rad Mikael Hyensjö Qbim, Viktoria Fagerfjäll Stena Metall, Martin Kurdve Chalmers/RISE IVF, Mikael Kraft Siemens, bakre rad Gustav Larsson Parker Hannifin, Robin Hansson Chalmers, Lennart Lundgren Scania CV, Magnus Åkerman Chalmers, Dan Carlsson RISE IVF. Foto Anita Eknestedt RISE IVF.

Cirkulär ekonomi innebär att en produkts värde bibehålls eller förbättras över tid och är viktigt för att minska resursförbrukning, avfall och energianvändning. I den här Teknikworkshoppen samlades deltagare från ett 15-tal företag för att lära sig mer om cirkulär ekonomi och om olika strategier för att öka cirkulariteten i det egna företaget.

Teknikworkshoppen bygger på Produktion2030-projektet SCARCEII där cirkulär ekonomi är en del. Projektet som helhet omfattar dock mycket mer än så.

Målet är att demonstrera hur digitala verktyg och delning av data kan öka värdet för företagen i värdekedjan, berättade Sandra Mattsson, RISE, som är projektledare
Teknikworkshoppen leddes av Sasha Shahbazi, RISE. Sasha gick igenom vad cirkulär ekonomi innebär, varför det är viktigt och olika strategier för att öka cirkulariteten.
— För att förstå vad cirkulär ekonomi är måste vi först förstå vad linjär ekonomi är, sa Sasha och fortsatte:
Linjär ekonomi innebär att man försöker sälja så mycket som möjligt till kunderna, produkterna kasseras efter användning och ska helst inte hålla för länge för att hela tiden skapa efterfrågan. Produktens värde minskar över tid.
I en cirkulär ekonomi däremot bibehålls, eller förbättras, produktens värde över tid. Värdeskapandet frikopplas från resursförbrukningen och målet är att produkterna ska hålla så länge som möjligt och förlänga livscykeln. Företagen tjänar istället pengar på olika kringtjänster kopplade till produkten.
Det uppskattas att det finns nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi till ett värde av 1,8 miljarder EUR/år, berättade Sasha. Det är en ekonomi som driver mot långvariga produkter där produktvärdet behålls eller förbättras över tid.
Varför är det då viktigt med cirkulär ekonomi? Det handlar om att minska resursförbrukning, avfall och energiförbrukning. Idag går till exempel en tredjedel av energin som produceras till att tillverka olika typer av material såsom stål, papper, aluminium mm. Med minskad materialanvändning minskar alltså också behovet av energi.
Cirkulär ekonomi är inte samma sak som hållbarhet även om båda handlar om hur vi använder resurser på ett smart sätt. Sasha förklarade:
— Cirkulär ekonomi är ett koncept, ett tankesätt, för att nå hållbarhet. Hållbarhet är målet.
Sedan gick Sasha igenom verktyget Circular Strategies Scanner som kan användas för att kartlägga aktuella initiativ för cirkulär ekonomi och generera idéer för ökad cirkularitet i tillverkningsföretag.
Verktyget omfattar råvaror och inköp där det till exempel kan handla om att byta till förnybara eller återvunna material, tillverkning där det kan handla om hur vi hanterar rester eller hur maskiner och utrustning kan bli mer miljövänliga och användning där det kan handla om att göra produkten mer robust för att den ska hålla längre eller minska materialåtgången. Det handlar också om hur produkten kan återcirkuleras efter användning genom att till exempel återanvändas eller repareras och när det inte längre är möjligt hur materialet kan tas om hand genom återvinning. Men verktyget innefattar även logistik, energi, innovation och hur affärsmodeller kan utvecklas genom tjänstefiering.
Deltagarna fick sedan med hjälp av verktyget utforska vilka strategier som passar det egna företag och produkten vilket var uppskattat och flera deltagare sa att de kommer att arbeta vidare med efter workshoppen.
Teknikworkshoppen arrangerades av IUC Kalmar, Campus Ljungby och IDC tillsammans med RISE och Produktion2030.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap — Teknik — Möten

Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.