Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Rethinking the management of unexpected events for resilient and sustainable production (RESPIRE)

COVID19-pandemin har visat hur oförutsägbara globala krishändelser kan ha en långtgående inverkan på tillverkningsindustrin. Den visar hur företag behöver kunna fungera effektivt i en föränderlig och dynamisk miljö med stor osäkerhet beträffande efterfrågan, leverans, transport, affärsrelation etc.

System och processer för att hantera en ”normal situation” med mindre avvikelser i produktionen är inte helt överförbara till krishantering. Små och medelstora företag (SME) som utgör en stor del av industrin, har fokus på sådana system för mindre avvikelser (i motsats till system för krishändelser med högre effekt), men påverkas kraftigt av oväntade krishändelser.

Däremot kan en krissituation också skapa nya möjligheter som kan integreras i den normala verksamheten. Sådana möjligheter kan till exempel handla om att expandera produktportföljen eller öka volymen. Därför behövs ny kunskap om hur man förbereder sig för och hanterar framtida oväntade händelser i produktionen. Erfarenhet och kunskap om krishantering inom sektorer som humanitärt och militärt där detta är en del av deras kärnverksamhet är mest värdefulla att överföra till tillverkningsindustrin.

I det treåriga RESPIRE-projektet avser vi att undersöka, utveckla och överföra kunskap mellan sektorer och företag om krisförberedelser och hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen. En teoretisk modell i 6 steg från humanitära sektorn används som lärande-grund och integreras i produktionskontext för tillverkning i små och medelstora företag. Modellen ger ett angreppsätt som driver originalitet och vetenskaplighet i projektet.

Projektledare
Zuhara Chavez, KTH
zuhar@kth.se
+46 721486285

Vi som samverkar
→ KTH
→ Chalmers tekniska högskola
→ RISE IVF & RISE AB
→ Marcus Komponenter
→ EQpack
TSS, Cloud Temperature Monitoring Solution for Life Science & Pharma
→ FOI/FHS
→ HELP
→ UN
→ MSB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.