Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Projektledare:

Elin Hollström

elin.hollstrom@ri.se

Om projektet

Projektet ska utforska hur en interaktiv översikt, en ”digital spegel” av produktionen, kan utformas och tillgängliggöras i en produktionsmiljö för att stödja produktionspersonal, öka arbetsmotivation och öka effektivitet. Skyddsutrustning, damm och höga ljudnivåer är vanliga företeelser i produktionsmiljö och kan hindra en enkel och användarvänlig interaktion med klassiska digitala gränssnitt.

 

Projektet vill utforska och ompröva idéer för gränssnitt genom att använda tekniker såsom tex informativa ljud, sensorer, ledande färg eller interaktiva ytor för att hjälpa produktionspersonalen att enkelt interagera och ta del av digitalt innehåll. En sådan tjänst kan även öka produktionspersonalens förståelse för sin roll i produktionssystemet som helhet.

 

Lundqvist Trävaru AB producerar byggsatser i trä och arbetar aktivt med digitalisering för att tillgängliggöra sina tjänster till kunder och har varit en föregångare i branschen när det gäller kundupplevelse. Företaget kommer att delta i projektet genom att identifiera produktionspersonals behov samt med att skapa användardeltagande i idéutvecklingen.

 

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till

  • Ny idé till tjänst som speglar produktionen och tillgängliggör anpassad
    information för personal
  • Idéer för innovativa gränssnitt anpassade till produktionsmiljö

Som förväntas bidra till

  • Ökad effektivitet
  • Bättre arbetsmiljö (mindre stress, ökad motivation och känsla av sammanhang)

 

Visualisering av byggnadsprojekt är vanligt i design och säljledet men används inte idag som stöd för produktionspersonal eller byggnadsarbetare. Projektet är unikt i att det utgår från produktionspersonalens behov, både i utformning av tjänstens innehåll samt i hur man fysiskt interagerar med innehållet. Projektet vill utforska nytänkande och mer oprövade metoder för interaktion med digitala system i produktionsmiljöer, vilket ökar projektets nyhetsvärde.

 

Planerat upplägg och genomförande

RISE ansvarar för projektledning, metod, konceptutveckling och dokumentation. Lundqvist Trävaru ansvarar för att genomföra behovsinventering och idéinhämtning samt inhämta respons på konceptidéer från produktionspersonalen med stöd av metod och material skapat av RISE. Projektet har två faser: behovsinventering och ideutveckling. I fas 1 inbegriper användarstudier som sker i samverkan mellan RISE och Lundqvist. Fas 2 inbegriper idéutveckling ihop med användare/produktionspersonal och gestaltning av dessa. Stora delar av behovsinhämtning och idegenerering sker under december 2018-februari 2019. Under mars-maj 2019 genomförs stora delar av ideutveckling och gestaltning. RISE ICT/Interactive använder metoder för användarcentrerad design.