Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

MEET – Kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats

MEET bidrar till ett mer strukturerat arbete för organisations- och informationsstruktur när olika möten skall planeras.

Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

För alla typer av arbete behövs möten i olika former för att planera, följa och styra arbetet. Men den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på de möten som genomförs på företagen; produkter och system blir allt mer komplicerade, fler människor behöver involveras för att förstå och beslut behöver fattas snabbare.

Hur görs detta mest effektivt? MEET syftar till att möjliggöra och öka kommunikationen mellan människa-människa genom att använda artefakter. Målet är att öka gruppens möjligheter att diskutera och fatta beslut. Tekniska så väl som organisatoriska lösningar kombineras för att öka innovationen.

MEET-modellen syftar till att öka

  • Organisationsflexibiliteten
  • Innovationsnivåer i produktion
  • Effektiviseringen av produktionen genom att ha ett mer holistiskt perspektiv av produktionsprocessen
  • Social hållbarhet och antalet attraktiva arbetsplatser inom produktion genom att stärka företagens varumärken
  • Effektivare kommunikation, problemlösning och kvalitetsökning genom effektivare och flexiblare mötesmiljöer.

Organisationsstruktur
Hur är organisationen uppbyggd vad gäller olika enheter och grupperingar, vilka människor ingår i dessa, vilka aktiviteter sker i organisationens möten, vad är den gemensamt delade kunskapen, vad är den individuella tysta kunskapen?

Mötesstruktur
Sker möten med alla deltagare på samma tid och samma plats? Deltar alla på samma tid men på olika platser? Deltar medarbetare under olika tid men på samma plats? Eller är de varken på samma plats eller under samma tid, men behöver ändå mötas? Hur säkerställs att informationen är korrekt och uppdaterad?

Informationsstruktur
Hur är informationssystemet uppbyggt inom organisationen, vad gäller kommunikationskanaler? Vilken teknologi används, och i vilka situationer? Hur är aktiviteterna uppbyggda logiskt, kronologiskt, i prioritetsordning eller på annat vis? Vilken sorts information sparas och vad prioriteras? Hur lagras och kategoriseras olika sorters data?

→ Ladda ner informationsblad om projektet här
→ Läs mer om vad Chalmers skrivit om projektet
→ MEET Creating Structured Meeting Arena

Projektledare
Åsa Fasth-Berglund
Chalmers tekniska högskola
asa.fasth@chalmers.se
+46 31 772 36 86

Vi som samverkar
→ Volvo Personvagnar
→ Volvo Penta
→ Skelack
→ LaRay
→ RISE IVF AB
→ Chalmers tekniska högskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.