Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

LiM – Logik inom tillverkning

Genom att kombinera flervärd logik och mätvärden, kan mer avancerade funktioner för klassificering av fel och funktion inom produktionsprocesser skapas.

Digitaliseringsprojektet LiM visar med ett antal fallstudier hur tillverkningsindustrin i och med ett berikat språk kan representera informationsstrukturer för produkter och produktionsprocesser. Detta stödjer kommunicerande resurser och görs med hjälp av flervärd logik, som kompletterar motsvarande numeriska ansatser för komplexa och stora mängder data. Därmed understryker LiM vikten av att utnyttja matematiska discipliner som logik och algebra i samverkan med numerisk analys och statistik.

LiM lyfter också fram möjligheterna med en funktionsklassificering, som kompletterar och samverkar med existerande felklassificering för delsystem inom produkt och produktion. LiM utvecklar en prototyp för en informationsstruktur, som sedan används för att visa potentialen i användning av flervärd logik som berikar klassificering av fel och funktion. LiM-projektets koncept för digitalisering baseras på nomenklaturer och klassificeringar som del av industriell produktion, och särskilt där information och process är mer formellt logiskt sammanvävna. LiM-projektets språk och begrepp, med MCFu- och MCFa-klassificeringarna, stödjer informationslogistiken mellan maskiner, människor och företag (Internet of Things 2.0) och förstärker därigenom affärsrelationerna mellan industri och SMF.

Projektledare
Patrik Eklund
Umeå Universitet
[email protected]
+46-70-586 44 14

Samverkande parter
→ Umeå Universitet
→ Alkit Communications AB
→ LKAB MINERALS AB

Relaterade projekt
→ Engineering Innovation Factory
→ Digitizing concept för dual material casting (DIGICAST)
→ Digitalisering av fogningsberedning
→ Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design
→ Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning (DIGICAST)
→ Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet
→ 3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering
→ Den tekniska innovationsfabriken

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.