Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

Projektledare:

Mikael Syväjärvi
Linköpings Universitet
msy@ifm.liu.se

Om projektet

Rostfritt stål och andra legeringar och föreningar som innehåller krom används i en oöverskådlig omfattning. Utsläpp av krom och kromsyra i naturen är ett allvarligt miljöproblem, och vid svetsning och annan bearbetning av krommaterial bildas sexvalent krom som är starkt cancerframkallande och nyligen förbjudits i EU. För att komma till rätta med miljö- och hälsoriskerna och leva upp till de nya bestämmelserna söker industrin febrilt efter hållbara alternativ till krom i tillämpningar med mycket stora volymer. I det här projektet vill vi undersöka möjligheterna att ersätta hårdkrombeläggningar på stål i volymapplikationer med den svenska innovationen TiSurf, som är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med utomordentlig kemisk och mekanisk beständighet.

.

TiSurf har bevisligen minst lika goda egenskaper som kromlegeringar och används i rymdfarkoster, motorsport och andra specialtillämpningar med höga prestandakrav. Tillgången på titan och kväve är i stort sett obegränsad och det finns inga misstankar om att det skulle kunna finnas hälso- och miljörisker med TiSurf. Förutsättningarna för att ersätta hårdkrom med TiSurf är således goda, men för att lyckas behöver framställningsprocesser anpassade för massproduktion utvecklas och skalas upp. I dag framställer den industriella projektdeltagaren NewSoTech TiSurf på massivt titan, men det finns goda idéer om hur titanbeläggningar med TiSurf skulle kunna framställas på stål och andra material i stora volymer. Materialexperter på Linköpings universitet, med stöd av NewSoTech och ledande svenska processexperter och kunder, utreder tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för olika approacher för volymproduktion av TiSurf på exempelvis kolvstänger, axlar och rör.