Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Från avlopp till resurs: Slutna vattenbalanser i industrin

Vattenanvändning i industrin är en fråga som blir viktigare och viktigare, även i länder som Sverige där man historiskt sett inte har haft behov av åtgärder.

För att nå en så resurseffektiv produktion som möjligt måste dock denna fråga hanteras även här. I detta projekt kommer ett verktyg för att på ett systematiskt sätt utveckla företagsspecifika, långsiktiga strategier för kombinerad vatten- och energieffektivisering. Fokus på verktyget är praktisk tillämpbarhet, resurseffektivitet och kostnadseffektivitet och den initiala ansatsen kommer att vara nollutsläpp av avloppsvatten. Beskrivet i litteraturen finns exempel på fall där man uppnått ett nollutsläpp av vätskeformiga avlopp till recipienter i olika delar av världen, dock utan att ta hänsyn till kostnad, energibehov, eller övriga utsläpp/avfallsströmmar som skapas.

Det finns också beskrivet ett flertal metoder som kan användas för att kvantifiera kostnader för förluster i produktion genom avlopp, och för att sätta mål för strategisk minskning av vattenförbrukning och identifiering av vägar att nå dessa mål. Tyvärr finns det ett flertal hinder med de olika metoder som finns, vilket gör att praktiskt tillämpbara verktyg för att sätta upp strategiska mål för industriella verksamheter, och att sedan hitta resurs-, energi- och kostnadseffektiva vägar för att nå dessa är svårt. RISE komma över de hinder som finns och vill på sikt skapa verktyg för företag att långsiktigt arbeta för att öka sin vatten och resurseffektivitet. Detta projekt är första steget för att nå dit genom att testa idén om att kombinera och utveckla två metoder. TetraPak är ett företag som vill kunna använda detta själva och deras åsikter om implementering är av största vikt för ett lyckat projekt.

Projektledare
Pernilla Gervind
RISE
pernilla.gervind@ri.se

Vi som samverkar
RISE
TetraPak

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.