Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods

Projektets syfte är att undersöka hur svetslagning av gjutjärn påverkar materialet och dess förväntade egenskaper.

Målet är att minska mängden kostsam och resurskrävande kassation vid gjutgodstillverkning genom att öka kunskapen om och acceptansen för svetslagning som metod. En del i det arbetet handlar även om att ta fram rekommendationer för svetslagning. Svetslagning är en metod som används för att eliminera ytdefekter på gjutgods. Problemet är att svetslagning i många fall inte accepteras då det inte finns tillräcklig kunskap om hur detta kan utföras. Därför behövs en ökad kunskap om svetslagning och hur materialets struktur och därmed dess materialegenskaper påverkas och hur processen kan styras för att undvika negativa effekter.

I förlängningen behövs det även en standard för svetslagning som gjuterierna kan hänvisa till. I dagsläget är konsekvensen att gjutna komponenter med oacceptabla ytdefekter kasseras vilket är både resursmässigt ineffektivt och kostsamt. Kasserat gods kan visserligen smältas om men det innebär att samma mängd metall måste smältas mer än en gång innan det resulterar i en färdig komponent. Detta får konsekvenser inom till exempel vindkraftsindustrin där komponenter på flera ton kan behöva kasseras på grund av ytdefekter. Projektet startar med en workshop för att kartlägga lämpliga applikationer för svetslagning och vilka svetsmetoder som används idag. En litteraturstudie genomförs för att sammanfatta kunskapsläget och ett antal försök genomförs där olika gjutjärnsmaterial, fyllnadsmaterial och svetsmetoder utvärderas för att undersöka hur svetslagning påverkar komponenten. Resultatet sammanfattas i en rapport tillsammans med rekommendationer och instruktionsfilmer till industrin.

Projektledare
Lennart Elmquist
RISE
lennart.elmquist@ri.se

Samverkande parters
→ SWECAST
→ RISE KIMAB
→ Global Castings Guldsmedshyttan AB
→ Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.