Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Additiv tillverkning ger upphov till stora mängder materialspill upp till 50% – vilket kan motsvara mer än hälften av dess miljöpåverkan, men också en väsentlig del av produktionskostnaden.

Vi uppskattar att materialkostnaden för additiv tillverkning i plast skulle kunna reduceras med 10-30% om spillet återvanns i slutet kretslopp genom ett nära samarbete mellan materialleverantörer och tillverkande industri. Projektet syftar till att testa idén om att bygga ett effektivt cirkulationssystem för materialspill från additiv tillverkning, genom ett fördjupat samarbete mellan materialleverantörer och additiv tillverkare, som inbegriper nya affärsmodeller, partnerskap och logistiklösningar.

Additiv tillverkning är ett relativt nytt segment, som befinner sig i en tillväxtfas. Genom att tidigt utforma ett system för effektiv cirkulering av material (t ex spill och prototyper), kan svensk industri bli konkurrenskraftig inom området, genom en mer ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktion. Systemet inkluderar en affärsmodell som ska ge incitament för hela värdekedjan inom additiv tillverkning att bidra till en effektiv cirkulering. I det sökta projektet avses fokus läggas på plastmaterial för additiv tillverkning, men till viss del kommer även förutsättningarna för att idén/systemet skall kunna tillämpas på metaller och keramiska material att prövas. Tekniska, ekonomiska och systemförutsättningar för att realisera ett cirkulations-system kommer att prövas i samverkan med aktörer på marknaden.

Projektledare
Christoffer Levandowski
Chalmers tekniska högskola
[email protected]
+46 (0)31-772 13 56

Samverkande parters
→ Permanova Lasersystem
→ Brogren Industries
→ GKN Aerospace AB
→ Fraunhofer-Chalmers Centre
→ Chalmers tekniska högskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.