Styrkeområde: Flexibel produktion

DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

Projektledare:


Emil Johansson
RISE IVF AB
[email protected]

Information:

DiLAM kommer stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion. Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Additiv tillverkning erbjuder möjligheter att lösa flera av de stora utmaningarna vid tillverkning och produktutveckling av specialdesignade stora plastdetaljer som långa ledtider, lång tid till marknadsintroduktion och behovet av stora och dyra produktionsverktyg. För att åstadkomma detta behöver hänsyn tas till hela värdekedjan för att säkerställa hög produktkvalitet och spårbarhet.

 

Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna. Hela den industriella produktutvecklingscykeln kommer att demonstreras genom en serie av fallstudier. Dessa väljs av de medverkande företagen (slutanvändare) som alla har ett starkt behov av digitaliserad och integrerad additiv tillverkning för att sänka ledtider för specialdesignade och kundunika produkter. Den långsiktiga effekten av projektet kommer att bli en ökad tillämpning av digitaliserad additiv tillverkning hos den svenska tillverkningsindustrin med ökad flexibilitet och konkurrenskraft som följd.

X