Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller medför ofta betydande organisatoriska utmaningar och oförutsedda kostnader.

Detta projekt syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell. Syftet med projektet är att utveckla, validera och demonstrera en implementeringsmodell för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller med ekosystemperspektiv.

Implementeringsmetoden består av

  1. Ett affärsmodellsgranskningsverktyg som kartlägger styrkor, möjligheter och hinder mot att genomföra produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller och
  2. En steg-för-steg plan för övergång mot denna typ av affärsmodell.

Det långsiktiga målet är att förbättra medverkande företags förmåga att utveckla, implementera och använda cirkulära produktionsbaserade affärsmodeller. Detta innebär högre kvalitet på implementeringsarbete samt ökad användning av cirkulära tjänster (inklusive hållbarhetsaspekter) samt förbättrad lönsamhet. Projektets resultat kommer att spridas genom workshops, kurser, akademiska publikationer, branschpublikationer och konferenspresentationer. Denna implementeringsmetod gör att företag lättare kan inleda organisatoriska förbättringar och omstrukturera verksamheten för att identifiera win-win-situationer i sina ekosystem och övergå till cirkulära affärsmodeller. Således överensstämmer utveckling av den föreslagna metoden med nutida akademiska diskussioner som efterfrågar en ökad förståelse för hur ett ekosystem av aktörer kan delta för att skapa värde genom att ange en ”gemensam sfär för värdeskapande”.

Projektet är uppdelat i tre faser. Under fas 1 ligger fokus på att identifiera och undersöka de faktorer som påverkar företags förmåga att skapa cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller. Under fas 2 görs arbete för att utveckla och validera en implementeringsmetod för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller som beaktar ett ekosystemperspektiv, medan fokus under fas 3 är att utvärdera och validera implementeringsmetoden i medverkande företag och utverka förslag för organisatorisk förändring och förbättring

Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Johan Frishammar
Luleå tekniska universitet
[email protected]
+46 (0)920-49 14 07

Samverkande parter
→ Metso
→ Lundin Mining
→ SWECO
→ SAAB
→ Scania
→ Volvo Constriction Equipment
→ Volvo Cars
→ Medical Vision AB
→ Nexans AB
→ SOBI AB (Swedish Orpham BioVitrum)
→ Asko
→ Oriflame

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.