Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Building Resilience: Aligning supply chain reconfiguration and dynamic planning (ReAl)

Industrial technology supply chain concept

Projektet kombinerar kunskap och erfarenhet från fem ledande svenska tillverkare, och forskningskompetens hos RISE och Chalmers, för att bygga upp en hållbar och resurseffektiv motståndskraft (resilience) mot störningar och oväntade händelser i svensk tillverkningsindustris försörjningskedjor.

Det övergripande syftet är att påskynda uppbyggnaden genom att utveckla och integrera strategier och arbetsmetoder för en mer omkonfigurerbar försörjningskedja, och integrerade och nya sätt för dynamisk planering i produktion och försörjningskedjor.

Projektet kombinerar samskapande och jämförande studier med inlärningscykler inom och mellan arbetspaket och partnerorganisationer, och med specifika resultat och validering av små och medelstora företag. Detta förbättrar överförbarheten av resultat mellan organisationer redan under projektperioden.

Fallstudier och sårbarhets-mappning identifierar gap mellan hur företag hanterar störningar och behov att göra det bättre. Design- och scenariestudier föreslår mekanismer för att omkonfigurera försörjningskedjor och nya sätt för integrerad och dynamisk planering i försörjningskedjor.

Metoder och verktyg genereras för att dentifiera hur omkonfigurering av försörjningskedjan och planeringslösningar kombineras på bästa sätt vid olika typer av händelser. Nya planeringsupplägg pilottestas med företagen som testbeddar.

Resultaten förväntas stärka svenska tillverkande företags konkurrenskraft genom att bidra till att bygga upp motståndskraftiga (’resilient’) värdekedjor, kännetecknade av beredskap mot stora global kriser, minskad överanvändning av resurser och bättre tillgång till unik teknik eller begränsad kapacitet i företagens försörjningskedjor.

Projektledare
Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska Högskola
patrik.jonsson@chalmers.se
+46 730346393

Vi som samverkar
→ Chalmers Tekniska Högskola
→ Ericsson
→ Volvo
→ Getinge
→ SKF
→ Mitsubishi Logisnext Europe
→ RISE

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.