Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

AKTA – Automation of Kitting, Transport and Assembly

För att förbli konkurrenskraftiga inom svensk produktion måste företagen tillämpa smart automation på alla nivåer. Målet med AKTA är att öka användning av automatisering inom materialförsörjningskedjan, från lager till slutmontering. Strategiska beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan dessa avdelningar.

Den ökade efterfrågan på masskundanpassade produkter ger behov av hög flexibilitet genom hela materialhanteringskedjan. AKTA syftar till att skapa mer dynamiska produktionssystem som är lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att kunna välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kitplockning, transport och slutmontering.

Fysiska automationstrender mot kollaborativa arbetsplatser kommer att preciseras genom att använda två olika robotlösningar, YuMi och UR. Dessutom kommer smarta transportlösning som smarta AGV:er och flexibla monteringsstationer utvärderas.  Kognitiv automation såsom digitalisering av monteringsanvisningar, pick-to-light, smarta glasögon och RFID-teknik kommer också att utvärderas för att identifiera olika LoA strategier. AKTA syftar till att öka TRL-nivå inom projektet från TRL 3 till TRL 7.

Resultatet kommer att leda till ökad flexibilitet, minskade ledtider, ökad kvalitet, gemensam strategi automation från lager- till slutmontering och ett mer dynamiskt produktionssystem.

Relaterade projekt
En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR)
DYNAMITE – Dynamisk interaktion mellan människa och automation
DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande
MEET – kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats
MOTION – MObil och digiTal AutomatION

Projektledare
Robin Hanson
Chalmers tekniska högskola AB
robin.hanson@chalmers.se
031-772 10 00

Vi som samverkar
Chalmers, Department of Technology Management and Economics
Chalmers, Department of Product and Production Development
Mälardalens Högskola, Robotdalen
FlexLink AB
Lorentzen & Wettre AB
CEJN AB
Väderstad AB
Schenker Logistics AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.