Du och ditt företag deltar tillsammans med svenska Högskolor och får möjligheter att lära er mer om digital och uppkopplad smart produktion

Kompetensutveckling är en av svenska industrins och de anställdas största utmaningar. Därför lanseras INGENJÖR 4.0 – en webbaserad fortbildning på högskolenivå för industrins ingenjörer.

PILOTOMGÅNGEN ÄR FULLTECKNAD men anmäl gärna ert intresse om ni är intresserade att delta i nästa omgång eller komma med som ”reserv” till denna pilotomgång.

 

Anmäl ditt intresse att delta i pilotutbildningarna här!

INGENJÖR 4.0?

Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 svenska högskolor och universitet samverkar för att utveckla korta kursmoduler med aktuellt innehåll som svarar mot den snabba pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

För att svensk tillverkningsindustri ska bibehålla sin styrka inom användning av digital teknik i industrin och i teknikforskningen behöver ett omfattande, nationellt, utbud av kvalificerade kurser med tillämpningar inom digitalisering i industrin tas fram. Idag satsas stora resurser inom och utanför EU på att höja kunskapsnivån inom industrin för att utnyttja möjligheterna med att införa s.k. Cyber-fysiska produktionssystem för att skapa en hållbar och ”uppkopplad” industri. En av nyckelförutsättningarna är en ”rätt” utbildad arbetskraft.

Utmaningen är att få rätt person, på rätt plats, i rätt tid, och konkurrensen om kompetensen är global. Samtidigt möter Sverige allt större utmaningar för industrins kompetensförsörjning.

Nästan oavsett bransch eller arbetsuppgift behövs färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster. Teknikutveckling inom industrin på områden som till exempel robotik, automation och additiv tillverkning kräver nya produktionskompetenser. Teknikutvecklingen inom IT-området driver fram behov av helt nya spetskompetenser inom till exempel analys av stora data för att kunna utnyttja möjligheterna till värdeskapande av de datamängder som växer explosionsartat.

Inledningsvis introduceras korta kursmoduler inom 8 områden centrala inom den pågående digitaliseringen av tillverkningsindustrin. Denna första våg av moduler testas först i en pilotomgång med start i juni 2020 och under hösten kommer ytterligare 6 moduler att lanseras i en andra våg. Totalt kan Ingenjör 4.0 fullt utbyggt innehålla upp till 64 moduler inom 16 Utbildningsområden/paket kopplat till Industri 4.0.

VEM RIKTAR SIG INGENJÖR 4.0 TILL?

Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med ingenjörsbakgrund och gör det möjligt för industrins ingenjörer* att ta del av kompetensutveckling på högskolenivå parallellt med ordinarie arbete.

VILKET SPRÅK BEDRIVS UTBILDNINGEN PÅ OCH VAD INNEHÅLLER PILOTUTBILDNINGENS MODULER?

Utbildningen bedrivs på ENGELSKA och innehållet återfinns summerat på www.ingenjor40.se

Titlarna på de 8 inledande pilotmodulerna (av planerade 16) är:

 • Smart Products and Industrial Internet of Things, Linköping Univ.
 • Autonomous Robots, KTH
 • Cyber Physical Systems and Digital Twins, Skövde Univ.
 • Connectivity, 5G, and Cloud Communication, Chalmers
 • Human Robot Collaboration, Chalmers, KTH, Univ. West, Linné Univ.
 • Standards and Interoperability in Digitized Industry, KTH, eurostep
 • Management of Manufacturing Digitalization, Luleå Univ., KTH
 • Additive manufacturing, Chalmers, Örebro Univ., Halmstad Univ.

VILKEN ARBETSINSATS FÖRVÄNTAS DU LÄGGA NER PÅ EN PILOTMODUL OCH MÅSTE DU FÖLJA ETT SCHEMA?

Varje kursmodul i pilotutbudet av Introduktionsmoduler omfattar 2–3 dagars heltidsarbetsinsats för den studerande men är utspridd över två veckor och kan bedrivas i egen takt och på valda tidpunkter. Ett antal schemalagda interaktioner -webinars, ingår men de kan även följas via inspelningar om man inte har tid eller möjlighet att delta ”live”.

Lyssna till Abhinandan Chiney från Sandvik som berättar om utbildningen.

– Vad fick er att vilja Ingenjör 4.0 utbildningen?

– Vad skiljer Ingenjör 4.0 från andra utbildningar?

– Ditt råd till andra som inte gått Ingenjör 4.0 utbildningen?

HUR ÄR MODULUTBILDNINGEN UPPLAGD?

Modulerna baseras på tydliga lärvägar och innehåller inspelade föreläsningar, kunskapstester, inspirationsfilmer, interaktion med övriga studerande och webinars med lärarteamen mm… via den digitala lärportalen Collegial. Efter avslutad utbildning utdelas ett Certifikat som visar vilken eller vilka moduler man studerat och modulutbildningens innehåll.

Ett exempel på en pilotutbildningsmodul placerad på den digitala utbildningsportalen Collegial. I mitten framgår hur en del av kursens ”lärväg” från startdelen till examination och certifikatutdelningen är upplagd.

NÄR OCH HUR ANMÄLER JAG MIG OCH FÅR TILLGÅNG TILL UTBILDNINGEN?

Anmälningsomgången för att delat i sommarens och höstens ”pilotutbildningsomgångar” är öppen och anmälningsformulär och mer information finns www.ingenjor40.se.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Produktion2030.

Pilotomgången är planerad att starta i omgångar om två moduler före och efter semestrarna enligt schemat nedan:

INGENJÖR 4.0 ”Pilot-run” Summer – Autumn 2020

1-12 of June 15-26 of June July - Vacation Paus17 -28 of August31 Aug - 11 Sept
1-12 of June15-26 of JuneJuly = Vacation paus17-28 of August31 Aug-11 Sept

I1  
Smart Products and Industrial Internet of Things

prof. Luis Ribeiro
Linköping Univ

I2  
Cyber Physical Systems and Digital Twins

prof. Amos Ng
Skövde Univ

 

I6  
Human Robot Collaboration

prof. Åsa Fasth Berglund
Chalmers, KTH, Univ. West, Linné Univ

I8  
Management of Manufacturing Digitalization

prof. Anna Öhrwall Rönnbäck
Luleå Univ., KTH

I4
Autonomous Robots

ass. prof. Xi Wang
KTH

I3 
Connectivity, 5G, and Cloud Communication

prof. Johan Stahre, Maja Barring
Chalmers

I10 
Standards and Interoperability in Digitized Industry

prof. Bengt Lindberg, Gunilla Franzén Sivard, Jonas Rosén
KTH, eurostep

I5 
Additive manufacturing

prof. Eduard Hrya, Lars Peiryd, Amogh Krishna
Chalmers, Örebro Univ., Halmstad Univ.

VAD INNEBÄR DET ATT UTBILDNINGSOMGÅNGEN SOM BÖRJAR I JUNI ÄR EN S.K. PILOTOMGÅNG?

Att vi kallar det första genomförandet av modulutbildningarna en pilotomgång innebär att man som studerande inte bara får tillgång till utbildningsmaterialet och kan följa kursen utan att man även deltar i utvärderingsomgången för de första modulerna i en serie och hjälper till med att ge konstruktiv feedback till kursutvecklarna vid 1–2 webinars inför lanseringen av övriga moduler i programmet och den kommande lanseringen på bred front.

I Pilotomgången vänder projektet sig till 50 ”pilotpersoner” från svenska företag.

VEM STÅR BAKOM UTBILDNINGEN?

Ingenjör 4.0 utvecklas och finansieras inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vilket möjliggjort ett rekordsnabbt framtagande av nya kursmoduler.  Med Ingenjör 4.0 kan nya ämnen integreras på ett par månader.  Satsningen koordineras av Högskolan i Halmstad och modulutbildningarna tas fram av Svenska Produktionsakademiens 13 Högskolor och Universitet och >50 professorer och lärare i samverkan.

KOPPLINGEN TILL DEN PÅGÅENDE PANDEMIN COVID- 19

Från den 1 juni finns Ingenjör 4.0 tillgänglig online. Initialt för en pilotomgång tillsammans med ett antal företag och senare under hösten öppnar man upp för att skapa en möjlighet för de många ingenjörer som nu är korttidspermitterade där kompetensutveckling på arbetsbefriad tid uppmuntras. Tillgång till relevant kompetensutveckling möjliggör för individer och företag att snabbare ta sig ur krisen och tillvarata möjligheterna för hållbar omställning.

INGENJÖR 4.0 I SAMMANFATTNING:

 • Start 1:a juni
 • 13 svenska universitet
 • >50 Professorer och lärare
 • Inledningsvis 8 moduler
 • Gemensam digital utbildningsportal – Collegial

YTTERLIGARE FRÅGOR?

Kontakta projektledaren prof. Bengt-Göran Rosén, bg.rosen@hh.se

PILOTOMGÅNGEN ÄR FULLTECKNAD men anmäl gärna ert intresse om ni är intresserade att delta i nästa omgång eller komma med som ”reserv” till denna pilotomgång.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Steg 1 av 4

 • Name of Ingenjör 4.0 Pilot run applicant
 • State here your Company AND Department/Division name.
 • Street address/Box, postal number and Town/Ort