Du läser
Objektorienterad plattformsutveckling

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Objektorienterad plattformsutveckling

  • Om vi satsar på ny teknologi, hur påverkas resten av produkten? Vilka delar av produkten bidrar till en specifik funktion?

Dagens teknologi gör det möjligt att möta kundernas krav på ökad funktionalitet. Det är emellertid en utmaning att introducera nya teknologier och funktioner i produkter eftersom en ändring på produkten ofta är förknippad med stor osäkerhet. Att känna till den nuvarande funktionaliteten, och hur denna kopplar till de olika delarna av produkten, är därför en nyckel till ett lyckat utvecklingsarbete.

Projektunderlag
Därför har också en kurs tagits fram baserad på resultat från Produktions2030s projekt ”Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling” under ledning av Christoffer Levandowski på Chalmers vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Nya produkter är grunden för tillverkningsindustrins verksamhet och projektet har fokuserat på att ta fram en IT-plattform som kortar tiden för produktutveckling och säkrar tillverkningsbarheten. Samverkande parter i projektet var Permanova Lasersystem, Brogren Industries, GKN Aerospace AB och Fraunhofer-Chalmers Centre under Chalmers projektledning.

Kursen syftar till att skapa förståelse för modellering av funktionalitet och dess kopplingar till de olika delarna av produkten. Bland annat kommer ingenjören att kunna svara på:

– Om vi ska satsa på en ny teknologi, hur påverkar det resten av produkten?

– Vilka delar av produkten bidrar till en specifik funktion?

– Vilken av våra konceptuella lösningar är minst komplex, eller har störst möjlighet att modulariseras?
Function-Means-modellering är ett sätt att modellera kunskapen om produkten och dess funktionalitet för att stödja beslut i utvecklingsprocessen. Den existerande funktionaliteten dokumenteras och används som grund för att utforska nya alternativa lösningar och teknologier. Alla delar av produkten modelleras som system, och kopplingar mellan dessa, som sedan kan analyseras och jämföras som ett beslutsstöd i utvecklingsprocessen. I kursen får ingenjörer handgriplig erfarenhet av metodik för systemmodellering med hjälp av Function-Means-modellering.


Kursinnehåll
Kursen genomförs i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Cope Sweden AB. Den består av tre delmoment, där det första omfattar en halvdags workshop kring systemplattformsutveckling i allmänhet och objektorienterad systemplattformsutveckling i synnerhet. Presentationer varvas med övningar i mindre grupper där deltagarna diskuterar, föreslår och presenterar lösningar på givna problemställningar.

Dag två är en lärarledd heldag kring objektorienterad modellering av integrerade krav- och konstruktionslösningsmodeller (Function-Means-modellering enligt ovan). Presentationer och modelleringsövningar varvas, där deltagarna i mindre grupper med papper och penna skapar modeller av givna systemexempel.

Den avslutande kursdagen omfattar IT-stödd objektorienterad modellering av integrerade krav- och konstruktionslösningsmodeller med programvaran CCM. Förutom presentationer ingår modelleringsövningar i mindre grupper där deltagarna med CCM skapar modeller av de systemexempel som de tidigare modellerat för hand. Avslutningsvis presenterar och diskuterar grupperna sina lösningar med varandra och kursledaren.

Projektledare Christoffer Levandowski till vänster med en annan deltagare i projektet, Jonas Landahl, doktorand vid avdelning för produktutveckling, produkt- och produktionsutveckling, Chalmers.

Produktens delar modelleras som system, med kopplingar mellan dessa, som ett beslutsstöd i utvecklingsprocessen.

Intresserad av att veta mer eller av en eventuell kursmedverkan?

Välkommen att kontakta Christoffer Levandowski på Chalmers:
[email protected], 073-390 71 77
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.