Du läser
Nytt projekt förenklar informationsdelning inom svensk skogsnäring

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Nytt projekt förenklar informationsdelning inom svensk skogsnäring

  • Fem nya projekt beviljades finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning ”Effektiva värdekedjor genom digitalisering”. Här presenteras projektet Digitaliserade Värdekedjor I skogsnäring (DiVISI) lite närmare.

Projektledare Maria NordströmSkogforsk:

DiVISI handlar om att dela information mellan olika aktörer från skogen in till industrin. Som inom de flesta andra branscher är digitalisering en stark trend, även om skogsnäringen kommit ganska långt med uppkopplade avverkningsmaskiner och digitalt flöde och styrning. Också inom industrin knyter de samman informationskedjorna alltmer. Vad vi tittar på nu är möjligheten att knyta samman dessa led och hela logistikkedjan genom en demonstrationsplattform.

Förstudien handlade mycket om att rigga projektet med alla 15 ingående och sinsemellan mycket olika aktörer. Det är en stor skillnad mellan en stor sågverkskoncern, ett statligt skogsbolag och ett mindre åkeriföretag där alla har olika förutsättningar och incitament att använda och dela information. Samtidigt finns det ett stort intresse av att undersöka möjligheterna till bättre framförhållning genom att dela data. Biometria, skogsnäringens gemensamma IT-företag som utgör en gemensam informationshubb och samlar data kring allt från virkesmätning till information från skogsmaskiner och logistikkedjor, deltar i projektet.

Nu undersöker vi alltså möjligheten att dela information på ett säkert sätt mellan alla aktörer. Vi ska även studera vilka effekter det får på flöden och de olika verksamheterna där vår hypotes är att det blir effektivare, men ibland dyker det upp oväntade effekter när mer information blir tillgänglig och då föds nya idéer. En av våra utgångspunkter är att mycket av den information vi vill visa redan finns i systemen men inte alltid är tillgänglig för den som behöver eller kan dra nytta av den.

Ambitionen i projektet är inte att bygga en plattform att sätta i produktion, utan att bygga en demonstrator. Här adderar vi ett antal konkreta case som företagen känner igen och kan bidra till med sina erfarenheter. Det handlar om olika typer av flöden; industri som köper utan egna skogstillgångar; integrerade företag med både skog och industri; skogsägare utan industri – tre exempel på typer av informationsflöden.

Vår utgångspunkt är att mer tillgänglig och användbar information effektiviserar och gör verksamheterna bättre. Ett projekt som detta kan förbereda företagen att anamma den nya typen av infrastruktur för informationsflöden som kommer med den ökande digitaliseringen. Vi kan belysa nyttan av informationsdelning och förhoppningsvis etablera nya sätt att arbeta i samverkan för en totalt sett bättre och mer effektiv verksamhet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.