Logg Anders Skoogh

Inom vårt styrkeområde cirkulära produktionssystem och underhåll arbetar jag först och främst med underhållsområdet, medan min kollega Erik Sundin arbetar mer med cirkulär ekonomi inom produktion.

För underhållssidan är det en otroligt spännande tid just nu, det har varit något av en renässans de senaste åren. Från att ha varit ett område som omfattat relativt lite forskning och med ett begränsat intresse från industrins sida – snarast något nödvändigt ont – så har det förvandlats till något där det satsas stort. Inte bara från industrins sida utan även inom forskning.

Anledningen är förstås det stora värdet som underhållsarbetet representerar när du har fungerande fabriker som kan producera det som du planerat för. Underhåll är dessutom en förutsättning för digitaliseringen inom tillverkande industri. Ju mer automatiserade, i framtidsscenarier i det närmast autonoma, som fabrikerna blir ju större krav ställs det på att allt måste fungera. Fabriken ska kunna rulla i stort sett hela tiden varför ingenting kritiskt får fallera. Failure Free Production är det nya ledordet.

Underhållets betydelse blir också tydligt för den som tittar igenom de globala konsultföretagens rapporter och tankar om industriell digitalisering. Prediktivt underhåll och dess prediktering kommer ofta högt – ibland högst – upp på deras agendor då det är ett område som ger mest värde tillbaka för den tillverkande industrin att arbeta med. Dessutom finns det redan nu en stor mängd information som maskinerna alstrat under många år som både representerar ett värde och en databank att arbeta vidare med.

Det kopplar även till hur industrin ser ut just nu där underhållssidan ligger långt bak, kanske decennier från var de skulle vilja vara. Speciellt med tanke på de framtidsvisioner vi nämnt tidigare. Det gör samtidigt området väldigt dynamiskt där du dels måste arbeta med det du har här och nu beträffande exempelvis utbildning och kompetensutveckling, dels arbeta för att komma ikapp ledarna. Från ett närmast stelt område handlar det idag om innovation och dynamik.

I min grupp försöker vi få med resten av forskarsverige för att sätta agendan för framtidens underhåll, Smart Maintenance som vi kallar det. Vi har flera projekt som försöker beskriva hur framtiden kommer att se ut och vad vi behöver forska kring de närmaste åren. Smart Maintenance handlar om fyra hörnstenar:

  • Datadrivet beslutsfattande
  • Ny kompetensprofil inom underhåll
  • Intern integration (samverkan inom företaget mellan exempelvis underhåll, inköp och produktion etcetera)
  • Extern integration (samverkan med andra aktörer i samhället; kunder, leverantörer, även konkurrenter samt akademi och högskola).

Det är ett så stort område att ingen klarar av resan själv, inte ens de största företagen. Kunskapen och idéerna finns i nätverken runtomkring och här händer det en hel del, framförallt beträffande datadrivet beslutsfattande. Vi använder både Artificial Intelligence och Machine Learning i arbetet med att försöka prediktera framtida underhållsåtgärder utifrån olika sensordata från maskinerna. Det pågår många forskningsprojekt inom akademin i såväl Sverige och resten av världen, men det behövs många fler. Samtidigt som det är väldigt komplext så finns det en stor potential för det vi kan implementera i industrin.

En annan aktuell sak är hur vi arbetar med resultatspridning och fortbildning, det vill säga den andra hörnstenen. För att uppnå en ny kompetensprofil så måste vi hjälpa till att växla kompetensen hos både de som finns i industrin idag, men även de studenter som är på väg in. Vi måste engagera människor till området men också omsätta det vi gör i projekten till utbildning och fortbildning. Det här är något som redan sker i den nationella satsningen Civilingenjör 4.0 med moduler som översätter projektresultat till utbildningsmaterial för både akademin och industrin. Här i Göteborg har vi även landat ett stort EU-projekt som också gör detta på en global skala, EIT Manufacturing.

För styrkeområdet cirkulära produktionssystem och underhåll ska vi nu knyta samman arbetet vi gör i min grupp med Eriks arbete då underhåll även har en stor roll i den cirkulära ekonomin. Närmast ska vi titta på hur vi kan sy ihop dessa områden lite tightare, där vi hittills kört lite som i parallella spår. Likheterna är många och vi ser stora möjligheter till stöd för varandra. En gemensam satsning eller ett projekt vore ett fint första steg att få till!

Anders Skoogh, Chalmers Tekniska Högskola
Expertgruppledare cirkulära produktionssystem och underhåll

Anders Skoogh Expertgruppledare cirkulära produktionssystem och underhåll i Chalmers tekniska högskola