Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Nu är det dags för instrumentet Små och medelstora företag (SMF). Ansvarig för instrument SMF är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Det är mycket viktigt att även koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, vilket är anledningen till att Produktion2030 satsar särskilt på aktiviteter som främjar detta genom bland annat instrument SMF.

Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF. Birgitta:

Inom Produktionslyftet arbetar vi mycket med att skapa kraft att förändra, där vi både talar om att förbättra – kopplat till Lean i stort – och om att förnya. Syftet är att företagen ska ha en organisation och sätt att jobba så att de förmår att få förändringar till stånd, ett perspektiv vi tar med oss in i arbetet med instrument SMF. Det är något som ligger djupt rotat i Produktionslyftets tänk, att inte bara förmedla en kunskap utan även att försäkra att det händer något. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar arbetet, det måste hända något i företagen och de ska ha ett eget driv i det arbetet.

Det övergripande syftet med instrument SMF är att på olika sätt dela den kunskap och teknikutveckling som alstras inom Produktion2030 till SMF. Det är en grupp som inte alltid är bland de mest frekventa deltagarna i olika forskningsprojekt men som samtidigt representerar en stor potential vad gäller möjligheten att dra nytta av resultaten som kommer ur projekten. Mycket av vårt arbete inom instrument SMF är att hitta nya och bättre sätt att dels sprida resultaten men också att visa på möjligheten för SMF att kunna dra nytta av dem.

Vi ska också vara en positiv kraft för forskarna där vi hjälper dem att visa vad de gör, både praktiskt med exempelvis layout och textbearbetning för anpassning utanför akademin liksom upplägg för exempelvis teknikworkshoppar. Allt handlar om att underlätta resultatspridningen, i alla former, på alla sätt.


Birgitta Öjmertz, ansvarig för instrumentet Små och medelstora företag inom Produktion2030.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: