Du läser
Konkurrenskraft med teknikworkshoppar

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Konkurrenskraft med teknikworkshoppar

– Förutom att teknikworkshopparna underlättar kunskapsöverföringen till SMF är de samtidigt ett sätt att göra företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna, framhåller Roger Lundin på RISE IVF som formar och knyter kontakten mellan aktörer och projektledare inom Produktion2030. Vi skapar helt enkelt fler kontaktytor mellan företag, institut och akademi.

Upplägget av teknikworkshopparna kring det valda forskningsresultat brukar se ut som följer:

 • 6 till 8 små och medelstora företag, totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst 2 från varje företag)
 • Teori från projektet med gruppdiskussioner och workshoppar med dialog för gruppdynamik
 • Total tid cirka 6 timmar inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00 till 15:00.

Inför teknikworkshopparna är det också bra om deltagarna tar med sig en frågeställning eller fundering för att diskutera denna vidare under dagen; just dialogen och gruppdynamiken brukar vara extra uppskattat av företagen. Dagen avslutas med att företagen funderar vad de konkret tänker göra när de kommer ”hem”, det vill säga vad nästa steg blir.

Fördelarna med upplägget är många. Dels öppnar det kanaler till nya forskningsidéer, dels blir det fler företag som drar nytta av resultat från projekten och dels kopplas fler SMF till Produktion2030 och deras projektverksamhet. Vad som också behövs är ett väl fungerande gränssnitt mellan företag och forskare, där RISE IVF bland annat har etablerat ett nära samarbete med IUC Sverige och ett antal IUC-bolag över landet. Dessa IUC-bolag är de mest företagsnära organisationerna för industriella SMF i Sverige. De regionala nätverken följer och ser företagens behov samt kommande utmaningar och är därmed en betydelsefull länk till vilka forskningsområden inom Produktion2030 som företagsnätverken efterfrågar.

– Modellen med teknikworkshoppar visar att genom regional kännedom om ”sina” SMF kan ett anpassat urval ske som matchar ett avgränsat forskningsområde och gör kunskapsutbytet mellan företag och forskare aktivt och framåtblickande, menar IUC Sveriges VD Martin Hedman. Mötet medger också nya kontakter för ytterligare samarbeten mellan just SMF och forskning, samtidigt som forskarna får möta SMFs vardagsfrågor och idéer.

Martin har sammanställt en utvärdering med deltagare från företagen, medverkande forskare och regionala projektledare där det framgår att formen med teknikworkshoppen som aktiv mötesplats med ett begränsat antal företag är väldigt uppskattat av deltagarna. Drygt hälften av företagen angav att de träffat forskare att knyta kontakt med – en av nyckelutmaningarna! – och tre fjärdedelar menade att workshoppen gav nya kunskaper. 60 procent av de deltagande företagen hade identifierat konkreta områden att ”ta tag i” när de kom hem.

– IUC kan genom teknikworkshopparna erbjuda ett urval av SMF att ta del av nya spetskunskaper som ytterligare kan  förstärka deras affärsmöjligheter, säger Martin. Det stärker företagen men också IUCs roll som regional industriell ”motor”.

Nästan alla deltagare (96 procent) menade att upplägget var effektivt och rationellt och färre än 30 procent trodde att de på egen hand hade kunnat hitta forskningsresultaten. Även forskarna har uppskattat upplägget och IUCs urval/inbjudan av företag, att de nått fram med sitt budskap och att teknikworkshoppar är ett ”bra sätt att jobba på”. Forskarna tillfördes även nya frågeställning för fortsatta FoU-satsningar.

– Jag ser fram emot att kunna erbjuda SMF återkommande teknikworkshoppar i deras egen region, säger Martin. Med ett ständigt ökande antal forskningsprojekt inom de strategiska programmen skapas också ett allt större utbud till våra SMF, där deras förmåga att dra nytta av forskningskunskaper för sin utveckling blir en del av den strategi för nyindustrialisering som pågår idag.

Enligt Kjell-Arne Edvinsson på IUC Stål & Verkstad har satsningarna på teknikworkshoppar varit lyckade, faktiskt så pass bra att de har genomfört två olika. Den ena var baserad på resultaten från projektet MEET – kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats – med projektledare Åsa Fast-Berglund från Chalmers, och den andra ATIT – avancerade tjänster i tillverkningsindustrin – med projektledare Barbro Lagerholm från RISE IVF.

– Dessa teknikworkshoppar har varit lätta att få in deltagare till, men som alltid krävs det i princip att du måste åka och besöka företagen för att sälja in det, berättar Kjell-Arne. Det finns inga genvägar.

Dessutom får det inte dröja för länge mellan besök och arrangemang; i fallet med MEET skedde besöken före sommaren medan workshoppen genomfördes efter uppehållet, varför det enligt Kjell-Arne inte var så många deltagare som det borde varit. ATIT däremot fungerade helt enligt planerna.

– Det går inte att posta eller mejla ut inbjudningar och hoppas på anmälningar, menar Kjell-Arne. Vi gör säkert 100-talet unika företagsbesök per år och vet vad företagen vill ha och behöver. De får berätta om sin verksamhet och vi tar till oss allt, vilket gör att vi kan föreslå rätt teknikworkshop till rätt företag.

Han betonar igen att det enda sättet att förstå företagens eventuella teknikbehov och utmaningar är att besöka dem. Använt på rätt sätt är det ett effektivt verktyg, men det krävs en personlig kontakt för att kunna identifiera och sammanställa intressanta teknikområden ur företagens synvinkel.

– De två teknikshopparna som vi fastnade för bygger helt på att vi såg ett konkret företagsbehov inom dessa områden, säger Kjell-Arne. Vi har hela tiden deras behov för våra ögon och det kan röra sig om både uttalade och outtalade behov. Det är inte alltid de uttalade som är de faktiska behoven …

Enligt Roger så var MEET-workshoppen speciellt framgångsrik där forskare och företag verkligen fann varandra. Åsa Fast-Berglund, tillsammans med sina forskarkollegor, tog till sig företagen och deras utmaningar och det hela slutade med att företagen idag deltar i ett nytt forskningsprojekt – MEET-UP – med projektledare Per Gullander från RISE IVF. Tröskeln mellan näringsliv och akademi sänks tack vare en naturlig arena med öppen dialog.

– Efter varje workshop gör vi en utvärdering och det händer att vi får kommentarer som ”det gick ju faktiskt att prata med forskarna” från företagen, berättar Roger. Det är känslan vi får, att workshopparna underlättar gränsöverskridande kontakter. När företagen konstaterar att ”forskarna är inga utomjordingar” så är det förstås delvis på skämt, men det är sådana kommentarer vi får.

Området som MEET täcker med kunskap kring effektiva möten är något som egentligen alla företag borde titta närmare på. Det är något som återkommer i de flesta diskussioner; är våra möten effektiva och kommunikationen tydlig? Som Kjell-Arne konstaterar är det ganska lätt att argumentera för detta.

– ATIT-workshoppen handlade lite mer om att lyfta blicken och tänka utanför den traditionella boxen även om vi inte behövde tjata in företagen, säger Kjell-Arne. De nappade på att det handlar om hur de kan ta betalt för sina tjänster men även att påvisa allt de faktiskt levererar förutom själva produkten.

I slutänden landar det i en möjlighet att ta mer betalt för produkten och eventuella kringtjänster. För de företag som sitter i återkommande prisförhandlingar – vilket de flesta gör – ger det konkreta och effektiva argument kring prisbild och nytta.

I en nästa fas planerar IUC Stål & Verkstad att gå vidare med MEET, då IUC deltar aktivt i projektets fortsättning MEET-UP, driver på och följer upp aktiviteter i företagen och testar bland annat ett alternativt upplägg med individuell coachning.

– En del av de övriga teknikworkshopparna är lite mer specifika, typ detaljerad bearbetning eller automation, konstaterar Kjell-Arne. Det är nog bra, men jag känner att företagen ofta redan är duktiga inom sina teknikområden. Däremot när det kommer till mer strategiska grepp mot marknaden eller ledarskap är de lite sämre.

Upplägget som sådant har fungerat bra med små justeringar under resans gång. Kjell-Arne betonar också det goda samarbetet med RISE IVF; med sin verksamhet förlagd till Sveriges industritätaste region har de en fast förankring i företagens verklighet. Även samarbetet med Chalmers, exempelvis Åsa Fast-Berglund, lyfter han som positivt och flexibelt.

– Det är viktigt att vi inte släpper företagen efter genomfört arrangemang, säger Kjell-Arne. Vi har ett antal projekt där vi kan lyfta in uppföljningen, men det ställer också krav på att workshoppen passar in i helhetsbilden. Alla projekt är dock riggade efter företagens behov, så egentligen är det inte något större problem.

Teknikshopparna ger IUC Stål & Verkstad en möjlighet att väcka idéer, att ge företagen en aptitretare kring den senaste forskningen. Kjell-Arne nämner bland annat ATIT-metoden som för många företag var en ögonöppnare, där en företagsledare konstaterade: ”Vi jobbar ju mot helt fel personer hos kunden!” Det planeras även för ytterligare en workshop inom ATIT, ett område som många av företagen har nytta av och där det finns ett generellt önskemål om en fortsättning.

– Den här satsningen har gett mersmak och jag tror att teknikworkshopparna kan bli en naturlig del i IUCernas utbud, avslutar Kjell-Arne. MEET-projektet har varit perfekt där vi kunnat gå vidare med MEET-UP. Det vore inte helt fel om det även kom ett ATIT-UP …

Teknikworkshoppar

 • Forskningsresultat når SMF
 • Aktivt möte företag – forskare = nya kontaktytor
 • Urval av SMF som deltar
 • Kunskapsöverföring i verkligheten
 • Regional kännedom om SMF krävs
 • Måste besöka företagen för att få deras uppmärksamhet = sälja in!
 • Workshoppen leder till att företagen ”gör egen verkstad”
 • ”Rätt” valt FoU-område skapar engagemang och affärsutveckling – möter företagens behov
 • Årsplanering med teknikworkshoppar
 • Värdefullt om uppföljning med möjlighet till projekt finns

 

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.