Informationsautomation för flexibilitet


Per Gullander, projektledare för projektet Aspire

Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation resulterade i åtta nya projekt som nu drar igång arbetet. Vi har pratat med projektledarna för att få en inblick i vad projekten handlar om. Här berättar Per Gullander mer om projektet Aspire.

 

Hej Per Gullander, projektledare för projektet Aspire. Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– Projektet syftar till att stödja information och hantering av avvikelser och omplanering av uppgifter. Produktion och logistik är mycket komplext med beroenden mellan många samverkande dynamiska system och ständiga förändringar. Frekventa avvikelser från produktionsplanen är idag vanliga trots systematiskt arbete för att öka processtabiliteten. Exempel på avvikelser är personalfrånvaro, leveransproblem, utrustningshaveri och ändrade kundorder. För att stödja denna hantering kommer projektet att automatisera utvalda informationsflöden och även behandla informationen automatiskt. Nya tekniska landvinningar ger idag möjlighet att samla in, tolka och hantera information som finns i många olika typer av datorsystem och olika format och kvalitet.

Så vad kommer ni att göra?
– En del information kan finnas i olika produktions- och affärssystem, ibland till och med i Excel. Att hitta, få tillgång till och tolka den information som behövs för att snabbt förstå situationen och identifiera vilka åtgärder som är lämpliga tar idag ofta alltför lång tid. Projektet utvecklar en metodik som hjälper företag att specificera sina behov samt en modell som beskriver behovet av informationsunderlag och informationsautomatisering. Projektet ska inte utveckla lösningar till alla delar utan främst automatisera informationsflödet med viss behandling av informationen. Vi kommer utveckla testprototyper på respektive företag med lite olika fokus. Projektet utgår från att företagen redan idag har etablerade åtgärder för olika avvikelser – dessa kommer inte att utvecklas. I kommande projekt kan vi sedan bygga vidare på lösningen och även förbättra företagens förmåga att hitta bästa åtgärden och utvärdera effekterna av dessa.

Vad hoppas ni uppnå?
– Projektet utgår från företagens utmaningar kring hantering av sina avvikelser och förändringar och bygger lösningar utifrån dessa. Genom verkliga exempel får vi kunskap och insikter om både möjligheter och utmaningar som är viktiga att bemöta för denna typ av lösningar och därigenom byggs succesivt modell och metodik. Konkurrenskraften förväntas öka som ett resultat av mer automatiserad och effektiv hantering av avvikelser inom produktionen. Förbättrad informationsautomatisering ger snabbare reaktion och flexibilitet mot avvikelser och förändringar i produktionsplaner samt minskad propagering av störningar. Ökad automation kommer att ge tillgång till relevant information och öka kunskapen om händelser. Dessutom väntas metoden ge företagen bättre underlag för framtida investeringar i tekniska lösningar, vilket ökar användningen av automation. En viktig del av projektet är också spridningen av resultat och lösningar till svensk industri, särskilt till små och medelstora företag.

Vilka är med?
– En framgångsfaktor för projektet är den erfarenhet som finns hos medverkande institut och högskolor att samarbeta med små och medelstora företag och att projektet har fem engagerade företag, varav fyra är små och medelstora företag. Projektet ska pågå under 30 månader, leds av Swerea IVF och genomförs tillsammans med Chalmers, KTH och de fem företagen Brogren Industries, Federal-Mogul, Volvo Penta, Tyri Lights och Marcus Komponenter.X