Produktutveckling och småföretagsstöd ”2015”

Swerea IVF, Mölndal

Gruppen ingår i avdelningen Metoder vid Swerea IVF

www.swerea.se

Forskningsresultat som förpackas till byggstenar som bl a används inom Produktionslyftet. Exempel metodik för Projektrum för produktutveckling som nu införs på flera företag.

Samverkan med Mälardalens högskola , Innovation and Product Realization.

Ett sjätte område gruppen arbetar inom: produktfilosofi, produktparadigm, produktbegrepp och produktregelverk.

Vi skulle också vilja ha till en punkt som fångar det faktum att det kan vara ett paradigm-skifte på gång, från handel med varor och tjänster till handel med ‘värde’. I detta nya paradigm innebär ”produkt”; ”varor” och ”tjänster”, men det innebär även ”värdeprodukt”.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

0%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

20%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

40%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

40%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Presentation på konferenser
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Artiklar i egen kundtidning samt externa fackskrifter
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Används i huvudsak för
Används delvis för