Produktion och arbetsmiljö ”2015”

Swerea IVF, Mölndal

Gruppen ingår i avdelningen Metoder vid Swerea IVF

www.swerea.se/ivf

 

Gruppen Produktionssystem och Arbetsmiljö ingår i avdelning Metoder. Vår vision är att tillsammans med företag, och i företagen, arbeta för att säkerställa deras framtida existens och bidra till attraktiva, hållbara företag. Vår ambition är att i varje projekt arbeta med en helhetssyn och på systemnivå, snarare än på enskild arbetsplatsnivå. I direkt samarbete med företag utvecklar vi deras förmåga till hög förändringstakt, med syfte att dessa företag också kan vara en förebild inom sin bransch. De projekt vi genomför karakteriseras av en kombination av forskning och utveckling där forskare och praktiker arbetar tillsammans. Vår främsta styrka är att kunna omvandla kunskap om människa, teknik och organisation till praktisk tillämpning – ett faktiskt genomförande via coachning. En annan styrka är att vi som institut bedriver projekt i direkt samarbete med företag, ofta med flera företag inom samma bransch. FoU-projekt utförs ofta i partnerskap med akademiska FoU-miljöer. Ett exempel är det mångåriga FoU-programmet Produktionslyftet (PL). PL vänder sig till SMF och erbjuder medverkande företag att införa Lean under aktiv coachning från PL-coacher. Mer än 200 företag är eller har varit med i PL. Programmet utförs i nära samarbete med Chalmers, KTH, Luleå Tekniska universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Industriella utvecklingscentra mm. Dessa medverkar i ledning, genomför utbildning och verkar som Lean-coacher. PL leds av gruppen Produktionssystem och Arbetsmiljö vid Swerea IVF.

I gruppen Produktionssystem och Arbetsmiljö ingår 16 medarbetare. Samtliga har en akademisk bakgrund från högskolor och universitet inom olika discipliner (industriell ergonomi, industriell organisation, produkt- och produktionsutveckling, automation, maskinteknik, psykologi mm). Flera anställda är eller har varit industridoktorander. Flera är också aktivt knutna till institutioner i egenskap av docent, lektor eller doktorand. Mer än 50% av gruppens medarbetare har en licentiatexamen eller högre (8 disputerade, 2 licentiater).

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

5%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

20%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

50%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

25%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Används i huvudsak för
Används delvis för