IDRG – Information Design Research Group ”2015”

Mälardalens högskola, Eskilstuna

Inom forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering vid Akademin för Innovation, Design och Teknik vid Mälardalens högskola, Eskilstuna.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

50%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

40%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

10%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

0%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Strategiska avtal med nyckelpartners. ABB, Bombardier, Volvo.
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
MUX-lab (Mälardalen User Experience Lab) för fokusgrupper, användarcentrerad design och analys. Utrustningen omfattar: ögonrörelsekamero, observationsrum samt ljudstudio.
LAB:
DEMO:
Observationsrummet består av kameror och ljudupptagningsutrusning samt möjlighet för observatörer/forskare att sitta bakom en glasvägg där det finns möjlighet att följa en grupp eller individs arbete i realtid samtidigt som det spelas in (rörlig bild och ljud). Observatörerna är inte synliga för informanterna. Dessutom har vi ögonrörelseutrustning, fast i dator men även flexibel. Ögonrörelsestudier används för att undersöka hur text och visuell information läses och används men även hur designers arbetar.
LAB:
DEMO:
Ögonrörelse utrustning Obsrvationsrum
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för