Compraser Labs Medlemsprogram ”2015”

Swerea SICOMP, Linköping

Medlemsprogrammet inriktar sig mot att samverka kring och utveckla effektiv tillverkningsteknik av strukturella kompositprodukter. Det leds av Swerea SICOMP och IVF och är lokaliserat i Linköping. Programmets har en styrgrupp bestående av den lokala kompositindustrin ( RUAG Space , Saab, GKN Applied Composites samt Exova), Linköpings universitet och Swerea SICOMP och IVF.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

5%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

20%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

15%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

60%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Automatisk Pick and Place robotcell med gripdon utvecklade för mjuka kompositmaterial (pre preg samt vävar) samt robotiserad skärkniv och skärbord för material och upplägg av stackade produkter. Cellen kan konfigureras för olika material och hanteringssteg.
LAB:
DEMO:
Democell med scannande laser samt laserkamera för kvalitetsinspektion av kompositprodukter före och under produktionsprocess. Cellen kan arbeta in line med produktionsflöde och registrerar avvikelser hos enskilda skikt mot CAD modell.
LAB:
DEMO:
Kompositlabb med basutrustning för framtagning av laminat samt analys
LAB:
DEMO:
Vakuumformningsutrustning för 3D formning av (ohärdade) stackade kompositdetaljer upp till drygt 2 meters längd , processen sker genom att värma upp stacken och därefter vakuum forma produkten till färdigmått mot ett verktyg innan härdningsteg.
LAB:
DEMO:
Analytiska resurser både i form av mjukvara och kompetens för att beräkna formförändring, verktygs-partinteraktion, skadetålighet, design och optimering av kompositprodukter, bl.a. använder vi ABAQUS, Catia, ANSYS och Hyperworks för simulering och analys.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för