Vad fokuserar vi på?

Produktion2030s fokuserar på sex styrkeområden där svensk industri, akademi och forskningsinstitut är internationellt konkurrenskraftiga. Samtidigt kräver dessa styrkeområden fortsatta investeringar för att svensk tillverkningsindustri ska vara konkurrenskraftiga på längre sikt.

Sverige har möjlighet att ta en global ledarposition och där vi löser utmaningar inom produktionsområdet och därmed stärker konkurrenskraften i tillverknings industrin. De sex styrkeområdena har prioriterats genom dialog med ett stort antal aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut.  Styrkeområdena överensstämmer dessutom med EU:s prioriteringar inom industriell forskning och innovation.

Digitalisering och hållbarhet

Digitalisering och hållbarhet är tvärgående teman som Digitalisering påverkar alla delar av produktionskedjan och är en förutsättning för att säkra produktion i Sverige i framtiden. Hållbarhet inkluderar ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet och är en självklarhet för framtidens produktion.

 

Styrkeområden i Produktion2030

01: Resurseffektiv produktion

Industrins utmaning: Minimera resursförbrukning och miljöpåverkan i produktionssystem och produkter.

Resurseffektiv produktion är en förutsättning för tillverkning i ett land som Sverige med sina höga löner samt höga kvalitetsnivåer och materialkostnader. Resurser som material, människor, energi, kapital och tid måste användas effektivt för att produktionen skall vara konkurrenskraftig. Forskning och innovation riktad mot resurseffektiv produktion kräver helhetsperspektiv och påverkar alla livscykelfaser för produkter och produktionssystem.

02: Flexibel produktion

Industrins utmaning: Att vidareutveckla tillverkningsprocesser för att matcha framtidens produkter.

Dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade produkter. Det ställer stora krav på flexibilitet i produktionen. Flexibel produktion kan hantera volymförändringar, olika varianter, nya material och nya materialkombinationer. Vi behöver ny kunskap, innovativa tillverkningsmetoder och automatiseringslösningar. Automatisering och digitalisering bidrar till flexibilitet genom t.ex. simulering eller integration av system för att åstadkomma decentraliserad styrning och övervakning av produktionsprocessen.

03: Virtuell produktionsutveckling

Industrins utmaning: Att omvandla information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och fysiska produktionssystem.

Virtuella verktyg och digitaliserade modeller är en förutsättning för utveckling av framtidens komplexa produkter och produktionssystem. I morgondagens fabriker är i princip allt uppkopplat mot internet. Det ger möjlighet att samla in och analysera stora mängder data vilket i sin tur gör att produktionen kan utvecklas virtuellt. Den virtuella fabriken ger företaget förmågan att fatta rätt beslut genom optimering av komplex data och utveckling av smarta produktionsstrategier.

04: Människan i produktionssystemet

Industrins utmaning: Att stärka samarbetet mellan människor och automation för att utveckla människors prestationer och öka produktiviteten och flexibiliteten.

Trots att framtidens industri är digital har människan fortsatt en nyckelroll. Den komplexa produktionen kräver att kompetenta människor samarbetar med avancerade automatiserade produktionssystem och robotar. Digitalisering, sensorer och stora datamängder ställer nya krav på personsäkerhet, kommunikation, gränssnitt och fördelning av arbetsuppgifter mellan människor och tekniska system. Samtidigt som den tekniska utvecklingen ställer krav på virtuella och globala nätverk möjliggör den också t.ex. tillgång till information oavsett språk. Nya tekniska lösningar ger också möjlighet att utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och ergonomi.

05: Cirkulära produktionssystem och underhåll

Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter.

Strategi för cirkulär produktion, t.ex. återtillverkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och resurseffektiva produkter och produktionssystem. Omställningen mot en cirkulär ekonomi och cirkulär produktion kräver ny design på produkt- och produktionsnivå. Genom smart underhåll, nya kombinationer av material och komponenter samt analys av data kan livslängden hos produkter och produktionssystem förlängas. För att åstadkomma detta behöver vi utveckla kompetensen och hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

06: Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Industrins utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling

En produkt måste skapa värde för samtliga aktörer i en leverantörskedja. Utvecklingen av produkter och produktionssystem behöver ske snabbare, vara parallellt och integrerat, för att möta marknadens krav på snabbhet och flexibilitet. Att stärka integrationen av produkt- och produktionsutveckling är centralt för konkurrenskraftiga tillverkningsföretag.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X