Mentorskap i Mätnätverk – MIM

 

Syfte och mål

Kompetensbrist ses av svensk tillverkningsindustri som ett hot mot digitaliseringen inom tillverkningsindustrin och därmed ett hot mot dess konkurrenskraft internationellt. Kompetens- och kunskapsbehovet inom svensk industri måste tillgodoses. Geometrisäkring och tillhörande mätteknik står inför en generationsväxling inom både teknik och personal som gör detta ännu svårare. Många äldre erfarna mät- och kvalitetstekniker har eller är på väg att gå i pension.

 

De kvarvarande har begränsad kunskap om modern digitalisering och dess möjligheter och de yngre nyrekryterade har lite erfarenhet av mätteknik men större kunskaper om vad som är möjligt med moderna digitaliserade mätsystem. Sverige har i olika utbildningskampanjer försökt möta detta behov men med begränsad framgång då genomförandet av själva utbildningarna alltid fått stå tillbaka för konjunkturläget. I högkonjunktur hinner man inte utbilda, i lågkonjunktur anser man sig inte ha råd.

 

Detta projekt syftar till att med ett nytt grepp agera på denna kritiska situation. Projektet föreslår en mentorskapslösning där de erfarna mätspecialisterna coachar de yngre, ofta kvinnor, samtidigt som de får lära sig de digitala teknikerna inom mätteknik för att underlätta generationsskiftet av såväl teknik som personal. I denna mentorskapsmiljö kommer dessutom RISE att bistå med både teknisk spetskompetens inom mätteknik och spetskompetens inom digitalisering, analys och hantering av stora datamängder, visualisering etc.

 

Behoven och idén till detta initiativ kommer ur det nätverk av mätkunniga som RISE Mätteknik och RISE IVF byggt upp och leder. I dagsläget deltar: Sandvik, Scania, Saab, Volvo Cars, NEVS, Tetrafix (SME) aktivt i nätverket, fler har intresse att ansluta.

 

Förväntade effekter och resultat

En outredd fråga för projektet att besvara är om ett mentorskap av den typ som föreslås går att genomföra mellan de företag som har möjliga mentorer och de företag som vill bli coachade? Projektet måste också utreda hur IPR och eventuell konkurrerande kunskap ska hanteras mellan parterna.

 

Även om de företag som tillfrågats uttalat ställt sig positiva att delta och dela kunskap är det inte säkert att det går att lösa legalt. Frågan om ersättning och vilka former för ekonomiska transaktioner, då det knappast går att genomföra på ideell väg, måste också utredas av projektet. Projektet kommer att samla även de slumrande nätverk av äldre dato som finns inom mätteknik och kartlägga kompetenser för en treparts kompetensväxling mellan mätexperter, mätoperatörer och forskningsutförare.

 

Utöver mentorskapskoordinering skall det klargöras hur långt den samlade kompetensen inom RISE kan medverka som tekniskt upphandlingsstöd i industrins digitaliseringsinvesteringar. Projektet skall även förbereda RISE för att tillhandahålla tvärfunktionell kompetens i tjänster kring digitala 3D-modeller baserade på stora mängder mätdata och digitaliserad geometrimätning i allmänhet.

 

Tillsammans möjliggör nätverket, projektet och den föreslagna mentorskapsmiljön en nationell kraft för att digitalisera och lyfta svensk mätteknik inom tillverkningsindustrin till världsklass.

 

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i form av 5 arbetspaket

  • Trippel kompetensväxling genom mentorskapsförmedlingstjänst
  • Mättekniskt upphandlingsstöd som tjänst
  • Tjänster kring digitala 3D modeller baserade på mätdata
  • Affärsmodell för tjänsterna
  • Projektledning

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan RISE och industriprojektmedlemmarna för att på bästa sätt möta behoven i dagens tillverkningsindustri.