Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

MATFLEX – Materialflexibel produktion, utveckling av fysik och virtuell testbädd

I projektet MATFLEX utvecklas en testbädd som ökar industrins materialflexibilitet: förmågan att ändra, material och produktionsvolym.

Här kan företag och studenter modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser. Företagen i projektet medverkar i pilotuppdrag för att påverka testbäddens utformning. Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

Exempel på produkter som kommer att testas i pilotproduktion är

  • Produkter med hög komplexitet
  • Produkter med inbyggd intelligens eller funktionella material
  • Produkter med olika materiallösning beroende på produktionsvolym
  • Analyser och provning kommer att göras parallellt i fysisk testbädd i olika delsteg och i virtuell miljö för full produktionskedja.

Projektet avser att stärka svensk industris möjlighet till strategiska material- och processval genom att ge dem tillgång till en ny typ av fysisk och virtuell testbädd som kan användas för att utveckla tillverkningsprocesser samt för att komplettera och verifiera virtuell modellering av produktionsscenarier.

Projektets industriella nytta och effekt

  • Ökad möjlighet till effektiv framtagning av innovativa produkter med flexibel materialanvändning
  • Experimentell utvärdering av tillverkningsbarhet och produktionssystem

Det som krävs för att testbädden ska kunna utvärdera framtida produktscenarier är att koppla ihop flera processer och att öka materialflexibiliteten. Detta kommer att ske genom samarbete med ansvariga för testbäddar vid RISE IVF och KTH, industriella användare, samt studenter vid Chalmers Produktion och Material-linjer. Dialog med övriga nyetablerade testbäddar kommer även att hållas kontinuerligt under projektets gång, för att säkerställa att dubbelarbete inte sker.

→ Ladda ner informationsblad om projektet här

Projektledare
Boel Wadman
RISE IVF
[email protected]
+46 (0)31-706 61 80

Vi som samverkar
→ RISE IVF
→ KTH/XPRES
→ Modul-System
→ Gapwaves
→ Ten Medical Design
→ VA Components
→ RISE IVF:s Intressentförening
→ RISE KIMAB
→ Chalmers PPU

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.