Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) av metalliska komponenter via pulverbäddsteknik framhålls generellt som mycket resurs- och materialeffektivt.

Emellertid råder stora brister i utnyttjandet av producerade pulver vilket i stor utsträckning beror på avsaknad av karakteriseringsmetoder som är relevanta för funktionen i maskiner för AM av metall. För närvarande finns ingen utrustning med vilken utvärdering och autentisk simulering av förhållandena i befintliga pulverbäddbaserade AM-maskiner och därmed finns en kunskapsbrist kring relationen mellan pulveregenskaper och dess beteende i AM. Av det skälet används i nuläget pulver med en smal partikelstorleksfördelning vilket betyder att pulvertillverkare är begränsade till att enbart utnyttja en liten fraktion av det pulver som produceras.

Trots rigorös karakterisering är det inte ovanligt att pulverbatcher måste smältas om eller deponeras på grund av otillfredsställande flytegenskaper för AM-applikation. En annan källa till stora materialförluster är relaterat till möjligheten att återcirkulera pulver som körts i AM-maskiner då flytegenskaperna förändras. På grund av att det saknas en relevant testmetod kan inte graden av denna förändring på ett adekvat sätt bestämmas. För att undvika eventuella risker kasserar därför ofta producenter av AM-komponenter återcirkulerat pulver. Målet med detta projekt är att designa och bygga en testutrustning för utvärdering av liksom anpassning till skiktutbredningsförmågan hos pulver för pulverbäddsbaserad AM, anpassning för potentiellt användning av alternativa pulverkvalitéer. Därmed skapas möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM-komponenter att minimera pulversvinnet och maximera utnyttjandet.

Projektledare
Sepehr Hatami
RISE
sepehr.hatami@ri.se

Samverkande parters
→ RISE IVF
→ Höganäs

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.