Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digitalisering av fogningsberedning

Digitaliseringslösningar föreslås och utvärderas för beredning av fogning av två industriella demonstratorer. För och nackdelar identifieras jämfört med dagens metodik.

Beredning av fogningsprocesser sker i ett antal steg som sträcker sig från specifikation av fogningsmetoder i konstruktion över tidig beredningsplanering där process och processfönster väljs till planering av robotstyrning och styrning av fogningsmaskiner. Dessa planeringssteg genomförs idag baserat på guidelines och fysiska försök antingen i labmiljö eller i produktionsmaskiner. När nya produkter är utformade och introduceras, finns inte systematiska metoder för att minska ett stort antal och kostsamma ”tryouts” och iterationer som krävs för processen och processkedjans utveckling. Detta innebär betydande kostnader och ledtiderna kan ofta vara stora genom att försöksmaterial och provkomponenter måste fram från leverantörer och maskiner måste vara tillgängliga.

Idéen i detta digitaliseringsprojekt är att till stor del ersätta dagens metoder med numerisk simulering och på det sättet minska utvecklings kostnader och ledtider. En nyckelfråga i realiseringen av en sådan idée är tillgången till lättanvända och tillförlitliga simuleringsverktyg. Under senare år har en omfattande utveckling pågått av simuleringsmetoder bl.a. i VINNOVA projekt där man försökt ta fram beräkningsmetoder som ger snabba beräkningstider och ger god träffsäkerhet. Detta gäller fogning med MAG-svetsning, lasersvetsning och punktsvetsning. Inga av dessa digitala metoder har dock ännu fått industriell användning i praktisk industriell beredning.

Ansatsen i detta projekt är att analysera behovet av och potential för simuleringsmetoder i beredningsprocesserna för ett antal demonstratorer/fogningsmetoder där simuleringsmetoder finns tillgängliga. Detta innefattar de steg i beredning som diskuterades inledningsvis. Demonstratorer väljs från deltagande företag och är en lasersvetsad detalj i krockbur till fordonskaross och en punktsvetsad struktur. Kravprofiler kommer att tas fram för lämpliga beredningssekvenser och simuleringsmetoder. Baserat på denna analys kommer digitala beredningskedjor tas fram. Genom denna ansats kan behov och hinder fastställas för digitalisering i dessa fall. Detta kan ge vägvisning för hur tillgänglig teknik kan tillämpas och vilka ytterligare utvecklingssteg som eventuellt kan vara nödvändiga för att genomföra digitalisering.

Samverkande parter
→ KTH
→ Scania CV
→ RISE KIMAB
→ Volvo Personvagnar

Projektledare
Arne Melander – KTH
[email protected]
08-440 48 70

Relaterade projekt
→ 3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering
→ Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning (DIGICAST)
→ Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design
→ Logik inom tillverkning

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.