Area of strength: Virtual production

DWEL – Digital Weldability Test and Prototyping Platform

 

Virtuell provning och framtagning av prototyper reducerar kraftigt mängden material, tid, energi och nedlagt arbete i produkt- och processutveckling. Deras användning är emellertid ofta begränsad till mindre organisatoriska enheter eller funktionella kategorier som konstruktörer, beredare och i tillverkning. Dessutom saknas ofta systematisk framtagen information från tidigare provning och erfarenheter. Att implementera nya lösningar över olika funktionella grupper i cirkulär tillverkning är en utmaning på grund av dagens fragmenterade, ofullständiga och ostrukturerade information.

.

Det betyder idag att man ofta tvingas använd upprepad fysisk provning vilket naturligtvis är mycket ineffektivt. Detta blir än mer uppenbart vid återtillverkning då dessutom nya frågeställningar kan uppkomma som kan dra nytta av sådana underlag som finns tidigare i produktens liv. I detta projekt väljer vi en brett använd tillverkningsmetod, Metal Active Gas (MAG) svetsning, för att visa hur en digital provnings- och prototyptillverkningsplattform kan se ut. Målet är att ersätta upprepad fysisk provning med digitala metoder. MAG svetsning är ett bra fall att studera eftersom den metoden visar synnerligen komplexa samband mellan de olika stegen i produktens liv från konstruktion över beredning och tillverkning och i användning till steg därefter som återtillverkning. Plattformen byggs upp av virtuella modelleringsverktyg, databaser, datanalysmetoder och kunskapsinhämtnings- och återföringsmetoder. Projektets resultat stöder cirkulär ekonomi (CE) i hela livskedjan för produkten vilket är centralt för hållbarhet. Konsortiet består av två industriföretag som arbetar tillsamman med en högskola och ett institut.

.

Samverkande parter:

KTH

KIMAB

Scania- Ferruform

Cargotec Sweden AB

.

Projektledare:

Daniel T. Semere
KTH
dte@iip.kth.se
.