Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande

Målet är att presentera en demonstrator där digitalt välbefinnande kan presenteras på ett enkelt och relevant sätt. Med framväxande ny teknik finns många möjligheter men också flera utmaningar.

Att hantera framtidens produktionssystem innebär att framgångsrikt hantera interaktionen mellan människa och den tekniken. Vid införandet av ny teknik finns flera risker och ofta resulterar implementeringar i mer arbete för operatören (teknikdriven utveckling utan hänsyn till människan som ska använda produkten) vilken resulterar i ökad stress, ökad irritation, minskad glädje och nöjdhet över arbetssituationen.

Företagen måste ta vara på och uppmärksamma personalens välbefinnande och subjektiva upplevelse; annars riskerar de att förlora möjlig arbetskraft. För att stötta interaktionen och optimera prestationen är det viktigt att förstå hur operatören tänker. Ett sätt att studera detta på är att studera hur operatörens upplevelse påverkar hans/hennes produktivitet. DIG IN vill mäta upplevelsen av en montering genom kontrollerade lab-experiment där det går att undersöka påverkan av yttre faktorer. Genom att mäta hjärtrytm, återhämtning, stress, sömnrytm och påverkan av till exempel ljus och ljud kan värdefull information samlas in och användas för att designa framtidens arbetsplats där social hållbarhet och välbefinnande är nyckelord.

DIG IN vill visa hur välbefinnande hos montörer kan mätas digitalt och demonstrera hur data kan användas och presenteras i real-tid. Fyra tekniska lösningar som mäter bio-data (hjärtrytm, EEG, aktivitet, temperatur) kommer testas i 12 lab-experiment för att undersöka hur operatörens produktivitet och upplevelse påverkas av yttre faktorer (ljud, ljus och stations- layout). DIG IN kommer analysera teknikerna för att se vilken data det går att få fram och hur den kan användas och visualiseras för att förbättra montörens arbete ur ett hälsoperspektiv. DIG IN vill besvara följande frågeställning inom projektet: Hur kan man förbättra produktiviteten genom att förbättra och visualisera välbefinnandet hos operatören?

Målet är att presentera en demonstrator där välbefinnande kan mätas digitalt på ett enkelt och relevant sätt. DIG IN kommer att bjuda in experter från ”Människan i produktionssystemet” till en en-dags workshop för att få feedback på den valda lösningen.

Samverkande parter:
→ CGM Group AB
→ Chalmers tekniska högskola

Projektledare:
Sandra Mattsson
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, avdelningen Produktionssystem
[email protected]
+46 31 772 44 46

Läs mer om vad Chalmers skrivit om projektet:
→ DIG IN – Digitaliserat välbefinnande
→ ”Handledsmätare kan förbättra operatörers välbefinnande”

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.