Med rätt information för alla aktörer finns potential att öka hållbarheten i produktionen


Projektet Digitala Värdekedjor i SkogsIndustrin (DiVISI) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

– DiVISI knyter ihop digitala kedjor mellan skog och industri genom en branschgemensam plattform för att dela information, säger projektledare Maria Nordström, Skogforsk. Detta förväntas leda till en mer resurseffektiv produktion inom bioekonomin.

Skogsbruk och skogsprodukter utgör viktiga pelare i den svenska bioekonomin. Svenska sågverk är globala aktörer och exporterar cirka 80% av den totala produktionen av sågade varor. Resurseffektivitet och lönsamhet i hela värdekedjorna från skog till slutkund är förutsättningar för att upprätthålla ett hållbart skogsbruk. För närvarande arbetar man för att digitalisera kommunikationen inom skogsindustrins processer. System saknas dock fortfarande för att effektivt dela och sprida information genom hela värdekedjan.

Med ett digitalt, öppet och standardiserat informationsutbyte skulle sågverk ha möjlighet att effektivt specificera sitt råvarubehov och timmerleverantörer kan avisera sina leveranser i realtid. Ett sådant informationsflöde utgör också grunden för planering och styrning av logistik till industri och inom industrin, för kvalitetskontroll av värdekedjeaktiviteter och möjliggör verifierad certifiering av sågade varor.

– Med rätt information för alla aktörer finns potential att öka hållbarheten i produktionen. Digitala innovationer bidrar även till en mer stimulerande och skonsam arbetsmiljö, vilket ökar den sociala hållbarheten, säger Maria.

Projektledare:

Maria Nordström, Skogforsk
maria.nordstrom@skogforsk.se
+46 (0) 18-18 85 00

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: