Du läser
Det är inspirerande att berätta för andra om de möjligheter som finns

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Det är inspirerande att berätta för andra om de möjligheter som finns

  • Projektet Matflex – testbädd för materialflexibel produktion – utvecklar en fysisk och virtuell testbädd där företag och studenter kan modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

Projektledare Boel Wadman från RISE IVF och projektdeltagare Erica Delersjö från företaget 10MD berättar här om erfarenheterna från projektet.

Matflex är ett pilotprojekt för en testbädd som ska hjälpa små och medelstora företag att testa idéer och få svar på frågor de har inom olika produktionslösningar. Utgångsläget är att de antingen behöver ändra något i sin produktion, alternativt att de inte har någon produktion överhuvudtaget. Testbädden vänder sig således främst till små företag utan egen utvecklingsavdelning eller uppstartsföretag som ännu inte nått fram till produktion.

Svenska företag har idag nya möjligheter inom både materialval och kombination av olika material och behöver även kunna producera kundanpassade produkter. Det ställer stora krav på förmågan att snabbt kunna öka, minska eller på annat sätt justera sin produktionsvolym. Vad händer i produktionsprocessen när material och/eller volym ändras? Det var de teoretiska utgångspunkterna bakom projektet.

Boel Wadman vid RISE IVF är projektledare för Matflex, ett av de först godkända projekten inom Produktion2030. Det valdes då det dels passar perfekt inom det styrkeområde som kallas ”Flexibla tillverkningsprocesser”, dels adresserar små och medelstora företag.

– Det är inte så att vi stängt dörren för större företag, men vår inriktning är mot mindre företag, berättar Boel.

Under projektstarten bjöd de först in två mindre företag och efter ungefär ett halvår ytterligare två. Även företag inom RISE IVFs intressentförening har bjudits in.

– De som är med bidrar med sin egen tid för att få hjälp med testbädden, säger Boel. Som piloter har de jobbat intensivt och investerat mycket i eget arbete.

Ett av företagen är 10MD, Ten Medical Design, där Erica Delersjö är delägare. Erica är civilingenjör och har arbetat för Södra Skogsägarna med nya framtida material och med sin bakgrund från skogsindustrin har hon en hel del erfarenhet av forskningssamarbeten. Idag är hon anställd på 10MD som arbetar med att ta fram nya strålskyddsprodukter till sjukvården.

– Fokus ligger på att skapa komfortabla strålskydd, en användarstyrd utveckling som svarar mot ett tydligt behov, berättar Erica. Dagens produkter är både tunga och otympliga, här finns en stor förbättringspotential.

En svårighet som hon kan se i projektsamarbeten är det faktum att företaget vill äga resultatet, samtidigt som deltagande forskare vill publicera och presentera resultat. Lärarundantaget (att lärare och forskare äger rätten till resultaten av den forskning de utför och det undervisningsmaterial de tar fram) kan hämma utvecklingen och det är en frågeställning som måste adresseras.

– Här är det avgörande med en öppen och ärlig kommunikation, det måste formuleras som ett problem som ska lösas där den akademiska partnern blir ordentligt engagerad, menar Erica. Det gäller att ta till sig hela problemet, inte bara fokusera på sin ingående detalj. Det är min mission, att skapa delaktighet.

Boel kände till 10MD sedan tidigare då de hade kontor på samma ställe Chalmers, en kontakt som Erica byggde vidare på. De var snart involverade i djupa materialdiskussioner.

– Det var ur dessa samtal som möjligheten med Matflex dök upp, säger Erica. Sedan är Boel lätt att ha att göra med, men det gäller att fånga möjligheten i flykten.

Det visade sig vara en bra väg in mot RISE IVF som redan har mycket av den forskningskompetens som 10MD behöver. De har jobbat vidare med RISE IVF inom innovationssatsningen Smart Textiles men det var i samband med Matflex som Erica flyttade sitt kontor till RISE– enligt Erica ett mycket bra initiativ.

– Det har betytt mycket för oss, det gäller att hitta rätt miljö, menar Erica. För oss är det viktigt att sitta nära utvecklingen.

Projektresultaten är dock bredare än ”bara” nytta för deltagande företag. RISE IVF planerar tillsammans med Chalmers att använda projektresultaten vid en vidareutveckling av en etablerad utbildning inom formning och fogning, vilket är ett bra sätt att sprida kunskapen vidare. Det ger förhoppningsvis företagen både tillgång till bra examensjobbare och framtida arbetskraft; idag är det tydlig brist på nya ingenjörer som behärskar olika produktionsmetoder.

En tanke är att också ta fram en guide för stöd vid val av olika metoder, ett komplement till den ”Manufacturing guide” som finansierats av Produktion2030s systerprogram Metalliska material – som i sin tur inspirerats av RISE IVFs KonstruktörsLotsen.

– Naturligtvis sprider vi också information om testbädden via både Chalmers, RISEs och KTHs respektive nätverk, framhåller Boel. Företagen är ofta omedvetna om det utbud som finns inom akademi och institut.

Att arbeta med resultatspridning har varit lite av en ögonöppnare om hur lite företagen känner till, även de företag som RISE jobbar med. De som arbetar med exempelvis metallprodukter vet ibland inte om den kompetens som finns inom plastområdet, vilket skulle kunna vara ett oerhört nyttigt komplement vid produkt- och produktionsutveckling.

– Vi måste marknadsföra vad som pågår utan att överösa företagen med en massa erbjudande, vi ska ha tydliga regler om hur vi hjälper och var vi finns, menar Boel. Samtidigt vill vi att de ska inse att vi representerar ett otroligt nätverk, de kan fråga oss om praktiskt taget vad som helst.

Vad 10MD främst tittat på är materialoptimering, olika krav på materialet och process. Utmaningarna är många men även om de inte nått målet än – industriell produktion och lösning – så har de ändå kommit långt enligt Erica.

– Produktutveckling tar tid! Utan projektet hade det tagit ännu längre tid att hitta rätt väg in, det gav oss en ordentlig skjuts framåt, säger Erica. Samtidigt är det ett kostnadseffektivt arbetssätt i kombination med rätt kompetens.

En effekt av samarbetet är att 10MD som nämnts har ett kontor på RISE IVF. Det ger dem tillgång till testmöjligheter som de annars inte hade kunnat göra, åtminstone inte lika kostnadseffektivt. De har tecknat sekretessavtal och de har en bred tillgång till flera specialkompetenser. Projektsamarbeten innebär stora möjligheter, men det beror naturligtvis också på vilka utmaningar som företagen har.

– Testbädden innebär en möjlighet för mindre företag att få tillgång till både kompetens och utrustning, sådant som annars är både dyrt och svårtolkat, säger Erica. I projektet får du hjälp av forskare. Det kanske inte passar alla företag, men det är viktigt att förstå den bredd som erbjuds. Det är inspirerande att berätta för andra om de möjligheter som finns.

Boel menar också att det finns ”mjuka” värden i projektsamarbete och berättar om ett mindre företag med internationella kunder, ett företag som RISE varit projektpartner till. Företaget har kunnat referera till arbetet som projektdeltagare, vilket gett dem bra marknadsföring, stärkta kontakter och ökad trovärdighet.

– Det finns ett tydligt värde i att kunna hänvisa till samarbete med institut och akademi, avslutar Boel.
Den 9 september genomfördes avslutsmötet för Matflex hos RISE IVF i Mölndal.

Gruppbild från slutmötet på RISE IVF, från vänster: Jan Skogsmo (RISE IVF), Anders Carlsson (Modul-System), Anders Skoogh (Chalmers PPU), Erica Delersjö (10 Medical design), Lars-Erik Sjöqvist (Gapwaves), Tomas Luksepp (RISE IVF), Cecilia Warrol Ersson (Teknikföretagen/Produktion2030), Boel Wadman (RISE IVF), Daniel Semere (KTH XPRES), Niclas Stenberg (RISE KIMAB), Jakob Sandström (Chalmers, projektarbetare).

Björn Stenvall

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.