Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 4: Hitta rätt vägar in i projekten

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF. Det är mycket viktigt att även koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, vilket är anledningen till att Produktion2030 satsar särskilt på aktiviteter som främjar detta genom bland annat instrument SMF.

I ett längre perspektiv inom instrument SMF hoppas via att företagen även ska se till möjligheten att i större utsträckning aktivt delta i projekten som ett nästa steg. Med den kontakt som våra aktiviteter skapar mot akademi och institut blir det förhoppningsvis lättare för företagen att hitta rätt vägar in i projekten. När jag engagerades i detta efter Elisabeth Sagström så tittade jag mycket på hur vi inom Produktion2030 ska tänka framöver. Med forskarperspektivets sätt att se på företagen i åtanke, hur kan jag dela med mig av mina erfarenheter från framförallt Produktionslyftets företagsarbete för att paketera ett attraktivt och lättillgängligt erbjudande till SMF?

Den andra delen av arbetet inom instrument SMF omfattar projektens forskare och den återföring från företagens värld som de sedan kan ta med sig in i kommande projekt. Vi tror mycket på mötet mellan akademins och industrins representanter där inte bara företagen lär sig mer om hur de kan ta till sig den senaste tekniken, utan där även forskarna både får bättre inblick i vad det är företagen efterfrågar och hur det bör presenteras för att företagen ska kunna ta det till sig på bästa sätt. I slutänden gäller det helt enkelt att allt som tas fram ska komma fler företag till del.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: